รูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ด้านการมีวินัยสำหรับเด็กปฐมวัย

Main Article Content

สิริวรรณ ยะไชยศรี

Abstract

การมีวินัยเป็นสื่อสำคัญที่ต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นตั้งแต่เยาว์วัยการ์ตูนแอนิเมชั่นเป็นสื่อที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย การวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบของสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ด้านการมีวินัยสำหรับเด็กปฐมวัย 2) สร้างสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ตามรูปแบบที่ได้จากการศึกษาให้มีคุณภาพ 3) ศึกษาผลการเรียนรู้ที่เกิดจากสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ที่พัฒนาขึ้น 4) ศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยต่อสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ด้านการมีวินัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ เด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 “เชิงชุมอนุชนวิทยา” จำนวน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 1) แบบสอบถามรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ที่เด็กชื่นชอบ 2) สื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ด้านการมีวินัยสำหรับเด็กปฐมวัย 3) แบบวัดการเรียนรู้ 4) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีวินัยที่เกิดจากสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ที่พัฒนาขึ้น 5) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความเที่ยงตรง ความยาก ความเชื่อมั่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test แบบ Dependent samples)

ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบ การ์ตูนแบบน่ารัก (สัดส่วน 2 ส่วน) ลักษณะฉากตามจริง ตัวอักษร Cordia New  เพลงเร็ว ไม่มีเนื้อร้อง เป็นรูปแบบที่เด็กชอบมากกว่ารูปแบบอื่นๆ
2. คุณภาพของสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ได้ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.27
3. ผลการเรียนรู้ที่เกิดจากสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. พฤติกรรมการมีวินัยของกลุ่มตัวอย่างหลังจากได้ชมสื่อแล้วมีพฤติกรรมการมีวินัยสูงกว่าก่อนชมสื่ออยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 77.78
5. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.53

โดยสรุป สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ที่พัฒนาขึ้นเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะสื่อให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติได้ และสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนด้านการมีวินัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย