การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีผลต่อความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมุกดาหาร

Main Article Content

อรัญญา ช่วยวัฒนะ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาคู่มือการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีต่อความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ประสิทธิผลและค่าขนาดอิทธิพล 2) เปรียบเทียบความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เปรียบเทียบความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างสอนด้วยคู่มือการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการสอนแบบปกติ 4) เปรียบเทียบความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่างกัน (สูง ปานกลาง และต่ำ) 5) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการสอนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ที่มีต่อความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนมุกดาหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จำนวน  2 ห้องเรียน รวม 87 คน ห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 จำนวน 47 คน เป็นกลุ่มทดลอง ห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน 40 คน เป็นกลุ่มควบคุม ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง แล้วสุ่มแบบง่ายโดยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) คู่มือการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) คู่มือการเรียนรู้แบบปกติ 3) แบบทดสอบวัดความรับผิดชอบ 4) แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ 5) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 6) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 7) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหาคุณภาพค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness  Index : E.I.) ค่าขนาดอิทธิพล (Effect  Size) สถิติทดสอบค่าที (t –test for Dependent Samples, t – test  for Independent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณ (one - way MANCOVA) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (one - way ANOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม  (one - way ANCOVA)

            ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

                 1.  คู่มือการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีต่อความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผลที่ระดับ 0.57, 0.58  และ 0.63 ตามลำดับ และมีค่าขนาดอิทธิพลตามเกณฑ์มาตรฐานที่ระดับ 1.06, 1.21 และ 1.37 ตามลำดับ

                 2.  ความรับผิดชอบ ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยคู่มือการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

                 3.  ทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยคู่มือการเรียนโดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                 4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยคู่มือการเรียนโดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                 5. ความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยคู่มือการเรียนโดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                 6.  ความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน (สูง ปานกลาง และต่ำ) เมื่อได้รับการสอนด้วยคู่มือการเรียนโดยใช้ผังกราฟิกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                        7. วิธีการสอนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ไม่มีปฏิสัมพันธ์ ทำให้ความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย