การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นภาระงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Main Article Content

ดิสพงษ์ อัมภาผล

Abstract

The purposes of this research were to study and compare the English speaking ability before and after learning through task-based learning of Prathomsuksa 5 students and to study the students' attitude towards teaching English speaking using task-based learning. The sample consisted of 21 Prathomsuksa 5 students at Vithidham School of Sakon Nakhon Rajabhat University, Muang District, Sakon Nakhon Province, in the first semester of the academic year 2018. They were selected by cluster random sampling. The design of this research was a one group pretest-posttest design. The research instruments were 12 lesson plans, an English speaking ability test and an attitude questionnaire. The experiment lasted twelve weeks, 2 hours a week, or 24 hours for all. The mean, standard deviation, percentage t-test for one sample and t-test for dependent samples were employed to analyze the data. The findings for this research were as follows: 1) The students' pretest and posttest scores on English speaking ability were 171.06 (68.43 %) and 208.11 (83.24 %) respectively. The posttest score was not less than 70 percent. The students' English speaking ability after using task-based learning was significantly higher than that of the pretest. 2) The students' attitude towards teaching English speaking using task-based learning was at a good level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย