การพัฒนาทักษะการอ่าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ

Main Article Content

ศุภวาลัย ปัญญาบัณฑิตกุล

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิผลหนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ
2) เปรียบเทียบทักษะการอ่าน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน  3) ศึกษาความพึงพอใจ 4) เปรียบเทียบทักษะการอ่านความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนต่างกัน (สูง ปานกลาง และต่ำ) โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  กลุ่มตัวอย่างนักเรียนจำนวน  35 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)หนังสือส่งเสริมการอ่าน 2) แบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน 3) แบบวัดความพึงพอใจ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าดัชนีประสิทธิผล สถิติทดสอบค่าที  การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคุณทางเดียว และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

            ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

                 1.  หนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.65

                 2. ทักษะการอ่านและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                 3.  ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                 4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน หลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ มีทักษะการอ่าน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย