การรับรู้ภาวะคุกคามโรคไข้เลือดออกของนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้

Main Article Content

อูมมีไอดา ดอเลาะ

Abstract

This study on threat perception on dengue fever among students living in university’s domestic, in southern region. This study aimed to evaluate level of threat perception and association between threat perception with disease prevention among students living in university’s domestic. The population of this study was 1919 students living in university’s domestic who calculated as sample numbering 343 students. Data collection was gathered by self-administered questionnaire during September, B.E. 2017 to May, B.E. 2018. Data analysis was done with descriptive and tested the association with Pearson's Correlation Coefficient.


          The results showed that majority of the students perceived threaten on dengue fever was the most level at rate 68.5, when classified as perceived susceptibility and severity found that their perception were the most level at rate 65.0 and perceived severity was 70.0. Regarding disease prevention was the most level at rate 51.1. When testing association between threaten perception found that there was associated with statically significance at p-value<0.01, r= 0.141. This study recommended that the university should promote the campaign destroying mosquito larvae continuously in dormitory and should have a course for dengue fever prevention for the first degree to be the basic of daily life.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์