เจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องสมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

Main Article Content

มาลีรัตน์ ภู่เกิด

Abstract

The purposes of this research were to study and comparison of learning achievement and scientific attitude by using chemistry learning activities in chemical equilibrium and normally teaching between before and after learning students. The samples group for this research consisted of 72 mathayomsuksa 5 students science planning 2/2017 academic year, which mixing ability 2 classroom in Triam Udom Suksa Pattanakarn Ubon Ratchathani school.  The simple random sampling method was used in selecting an experiment group and a controlling group. The research instruments were chemistry

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย