การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเองของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

Main Article Content

ฉัตรชัย ดวงแก้ว

Abstract

               The research aimed 1) o study the components and indicators of teacher self-development performance in schools under the Office of Kalasin Primary Education Area 2, 2) to study current conditions Desirable Characteristics of Self-Development Teacher Education Competencies, 3) To study the self-efficacy of self-development teachers in schools and 4) To develop a self-development teacher self-improvement program. The research and development process is divided into 3 phases ; phased 1 a study of the components and indicators of teachers' self-development performance in educational institutions. Confirmed by 5 experts, phase 2 study of current condition Desirable Characteristics of Self-Development Teacher Education Competencies There were 308 administrators and teachers and phase 3 development of self-development teacher self-improvement program confirmed by 7 experts.              The results are as follows :                   1. Components and Indicators of Teacher Self-Improvement Performance of Educational Institutes under the Office of Kalasin Primary Education Area Zone 2 consisted of 5 components. 42 indicators were confirmed by the experts. Overall, at the highest level.                    2. Current status of teachers' self-development competencies. The overall level was moderate. And the overall desirable condition is at the highest level.                    3. The method of enhancing the learning management capacity in order of frequencies from low to high, 3 sequences: training, study visit And self-learning and 4. The teacher's self-improvement program on self-development of educational institutions was developed. At the highest level, the feasibility is at the highest level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

1. เกษมศักดิ์ ปราบณรงค์. (2560). การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเอง สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
2. เบญจมินทร โคตรสุโน. (2560). การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองของครู สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
3. บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ : สุรีวิทยาสาส์น.
4. นฤมล บุลนิม. “การพัฒนาครูในภาวะการทำงานปรกติ,” วิทยาจารย์. 98(8) : 13-14 ; พฤศจิกายน, 2542.
5. นภารัตน์ กิตติรัตนมงคล. (2554). การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรงานเลขานุการกิจสาขาวิชามหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
6. นลินี อธิมา. (2554). สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Competency of
secretary of Chiang Mai University administrators. เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
7. ลัดดาวัลย์ แก่นจักร. (2560). การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง ของครูโรงเรียนเอกชน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
8. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2547). พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547. ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 36 ก/หนา 28/20 กุมภาพันธ 2551.
9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2. (2559). แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559. กาฬสินธุ์
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2.
10. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2553). คู่มือการประเมินสมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
11. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2553). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561).
กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.
12. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2556). มาตรฐานวิชาชีพครู. กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานวิชาชีพสำนักงาน
เลขาธิการครุสุภา.
13. McClelland, D. (1973). “Testing for Competency Rather than for Intelligence,” American Psychologist.
28 (1), 1-14.