การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

จิโรบล มนตรี

Abstract

ABSTRACT
           The objective of this research was develop indicators of competency extended school administrators under the office of basic education commission. The samples were 420 people, school administrators under the office of basic education commission for testing the consistency of models, relationships, linear structures, competency indicators development of extended school administrators by using stratified sampling. The research instruments consisted of questionnaires of competency indicators in extended school administrators under the office of basic education commission developed by analyzing documents, concepts, theories, and related research with 5-Level evaluation.
              The findings:

                   There were 4 major factors, 16 minor factors and 165 indicators of competency extended school administrators under the office of basic education commission. The first major factor was “result based management” that consists of 4 minors’ factors 46 indicators. The second major factor was “teamwork” that consisted of 4 minors’ factors 40 indicator. The third major factor was “accumulation of expertise” that consisted of 4 minors’ factor 32 indicators. The forth major factor was “resource management” that consisted of 4 minors’ factor 47 indicators.   

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2557). ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.(ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา http//www.aga.onesga.or.th. ค้นหา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558.
เกษม วัฒนชัย. (2546). ธรรมาภิบาลกับบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: สํานักนโยบายและแผนการศึกษา.
ธีระ รุญเจริญ.(2554). กลยุทธ์การพัฒนาความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.
รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 20. (2560). [ออนไลน์]. สืบค้นจาก https://drive.google.com/file/d/0Bzwwg2V5ymQ-NWM0VERTQ0ZTbjg/view. ค้นหาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2555).ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2562). ค้นหาเมื่อ 21 พฤษภาคม 2558.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2560). ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560. Retrived May 12th,2015, from https://202.143.174.33/efa/chk_area_p.php.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2548). การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
สำนักงานปฏิรูปการศึกษา. (2550). ข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดระบบองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานทางการศึกษา : กลุ่มกฎหมาย : กรุงเทพฯ, สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค.
เอื้อมพรหลินเจริญ. (2547). การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
วิทยานิพนธ์ กศ.ด. พิษณุโลก :มหาวิทยาลัยเนรศวร.
Burstien, L., J. Oakes and G. Guiton.(2012). Encyclopedia of Educational Research.5thed New York : McMillan.