การพัฒนาชุดฝึกทักษะกีตาร์คลาสสิกเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด DEVELOPMENT OF BASIC SKILLS CLASSICAL GUITAR FOR JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS COLLEGE OF DRAMATIC ARTS ROI-ET

Main Article Content

วัชรวิชญ์ นรภาร

Abstract

The research title on development of basic skills classical guitar for junior high school students College of Dramatic Arts Roi-et is an experimental research. The target audience is 8 students who are studying in international music 2 College of Dramatic Arts, 2nd semester, academic year 2017. Aimed to create 1) The development of basic skills classical guitar for students to be 75/75 effective. 2) The compare the achievement before and after learning by using basic skills classical guitar training 75% 75/75. 3) The study students satisfaction with basic skills classical guitar training. The research tools used to gather information Include 1) Basic skills classical guitar training. 2) Learning activity plan, basic skills classical guitar training. 3) Achievement test form. 4) The student satisfaction survey statistics used for data collection were percentage, mean and standard deviation.


            The findings revealed as follows 1) Basic skills classical guitar for junior high school students was 81.77/84.58 which was higher than the standard criteria of 75/75. 2) The students who learned in basic skills classical guitar training had higher achievement after learning 84.58% were 75/75 above the threshold at the .001 level of significance. 3) Averagely, the students’ satisfaction with the basic skills classical guitar for junior high school students was at the highest level ( = 4.38 and  = 0.29)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย