การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองโดยใช้กลวิธีการอ่านเชิงลึก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Main Article Content

มะลิ ขำจร

Abstract

บทคัดย่อ


            การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองโดยใช้กลวิธีการอ่านเชิงลึก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อทดลองใช้และศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองโดยใช้กลวิธีการอ่านเชิงลึก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษดำเนินการวิจัยในลักษณะการวิจัยและพัฒนา 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองโดยใช้กลวิธีการอ่านเชิงลึก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ จำนวน 5  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับ 12 ชั่วโมง เสนอกิจกรรมการเรียนรู้ต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้อง จากนั้นปรับปรุงตามคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญ และนำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3กลุ่มย่อย และกลุ่มเล็ก เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้และศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองโดยใช้กลวิธีการอ่านเชิงลึก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จำนวน 40 คน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ และขั้นตอนที่ 3 การศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ


            ผลการวิจัย พบว่า


  1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองโดยใช้กลวิธีการอ่านเชิงลึก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก (= 3.50, S.D. = 0.37) และมีประสิทธิภาพ 73.33 /81.11 ซึ่งหลังเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75

  2. นักเรียนมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองโดยใช้กลวิธีการอ่านเชิงลึก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  3. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก

Abstract


            The objectives of the study were: 1) to develop and identify the efficiency of autonomy learning by using a narrow reading approach to enhance English speaking ability for grade 9 students, the efficiency criteria of 75/75, 2) to compare ability of English speaking for grade 9 students before and after the use of


autonomy learning by using a narrow reading approach and 3) to study the student attitude towards learning English. The research methodology is research and development. The research procedure comprised of 3 steps was: the first step was to construct and identify the efficiency of autonomy learning by using a narrow reading approach to enhance English speaking ability. The study instruments were five lesson plans for learning activities taking 12 hours; present the learning activity to 5 experts to examine the suitability and congruence, then improve according to the expert advices and to conduct the experimental with subgroups and small groups of grade 9 students, to find the efficiency. The instruments used in research were learning activity by using autonomy learning by using a narrow reading approach with authentic materials. The second step was to compare ability of English speaking for grade 9 students before and after learning activities with the samples 40 grade 9 students from Bangmulnak phomiwittayakhom School who was studying semester 2, academic year 2017. The instrument used in this research was the test of ability in English speaking. And the third step was to study the student attitude towards learning English. The instruments used in research were attitude towards learning English.


            The research findings were as follows:


  1. The learning activity autonomy learning by using a narrow reading approach to enhance English speaking ability for grade 9 students with authentic materials have the suitability and congruence at the higher level (= 3.50, S.D. = 0.37) and effective at 73.33 /81.11 after be in line for 75/75.

  2. The students gain ability in English speaking after learning activity autonomy learning by using a narrow reading approach with authentic materials at statistical significance level of .01

  3. To study the student attitude towards learning English congruence at the higher level.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย