ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1

Main Article Content

รัชภูมิ พระพรม

Abstract

Abstract


          The purposes of this research were to study the needs for developing desirable characteristics in the 21st century of primary school administrators in Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 1, and to compare the  needs to develop the desirable characteristics of the primary school administrators of primary schools under Nakhon Phanom Educational Service Area Office 1. The sample size was 351 primary school administrators. The instrument used for collecting data was a set of 5 rating scale questionnaire wit reliability of each item betweer.28-89, and of a whole set at.97. The statistics used were mean (x̄), standard deviation (S.D) T-test and F-test one way analysis of variance (one-way ANOVA).


            The results show that the overall need for development of the desirable Characteristics of the primary school administrators as perceived by the administers and teachers was statistically significant different at the .01 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย