การประเมินคุณภาพโปรแกรมทดสอบและประเมินวินิจฉัยทักษะการแก้โจทย์ปัญหา

Main Article Content

กนกกร พวงสมบัติ

Abstract

บทคัดย่อ


               การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินคุณภาพโปรแกรมทดสอบและประเมินวินิจฉัยทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและนักเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 40 คน ประกอบไปด้วย ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 10 คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณภาพของโปรแกรมทดสอบและประเมินวินิจฉัยทักษะการแก้โจทย์ปัญหา และแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อคุณภาพของโปรแกรมทดสอบและประเมินวินิจฉัยทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ใน 4 ประเด็น คือ ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้องครอบคลุม ผลจากการวิจัย พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าโปรแกรมทดสอบและประเมินวินิจฉัยทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนนักเรียนมีความคิดเห็นว่าโปรแกรมทดสอบและประเมินวินิจฉัย โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก


Abstract               This study aimed to assess quality of testing and diagnostic assessment program of problem solving skills in application of linear equation. The samples were 40 samples: 10 mathematics teachers from and 30 lower secondary students in secondary educational service area 32, Buriram province, Thailand in academic year 2017. The research tools used in the study were 2 questionnaires: one for teachers and another for students. The questionnaire for teacher was about their perceptions on the quality of the program. Another one for students explored their perceptions on the quality as well. The questionnaire covered 4 aspects which were usefulness, possibility, appropriateness, and accuracy of the program.The results of teachers' perceptions on the program in overall and each aspect were at the highest level, and the students' perceptions were at high level in overall and each aspect.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย