การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 “เชิงชุมอนุชนวิทยา” สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสกลนคร

Main Article Content

ศศิภัสสร ศรีวิชา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 “เชิงชุมอนุชนวิทยา” สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสกลนคร 2) หาแนวทางพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 “เชิงชุมอนุชนวิทยา” สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองสกลนคร และ3) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนโรงเรียนเทศบาล 2 “เชิงชุมอนุชนวิทยา” สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสกลนคร โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การวางแผน (Planning) 2)การปฏิบัติการ (Action) 3) การสังเกตการณ์ (Observation) และ 4) การสะท้อนกลับ (Reflection) กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยประกอบด้วย ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย จำนวน 20 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 66 คน กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา นักเรียนโรงเรียนเทศบาล2 “เชิงชุมอนุชนวิทยา” ปีการศึกษา 2554 จำนวน 1,189 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบสอบถาม แบบประเมิน แบบทดสอบ การวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าร้อยละความก้าวหน้า และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จัดหมวดหมู่ของเนื้อหาและนำเสนอข้อมูลเชิงพรรณาวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า1. สภาพและปัญหาเกี่ยวกับครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2“เชิงชุมอนุชนวิทยา” สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสกลนคร ปรากฏดังนี้ 1) ด้านสภาพครูเห็นความสำคัญและต้องการพัฒนาตนเองในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 2) ด้านปัญหาครูขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน นักเรียนส่วนใหญ่ขาดวิธีคิดไม่มีทักษะการคิด สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการคิด2. แนวทางการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 “เชิงชุมอนุชนวิทยา” สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสกลนคร ในวงรอบที่ 1 ใช้แนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ประกอบด้วย 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2) การบูรณาการทักษะการคิดในกิจกรรมการเรียนรู้ 3) การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการคิด และ 4) การนิเทศภายใน วงรอบที่ 2 ใช้ 3 แนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2) การบูรณาการทักษะการคิดในกิจกรรมการเรียนรู้ และ 3) การนิเทศภายใน 3. ผลการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 “เชิงชุมอนุชนวิทยา” สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสกลนคร พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเพิ่มมากขึ้น โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการพัฒนาเท่ากับ 18.21 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.05 ค่าร้อยละความก้าวหน้า เท่ากับ 80.34 จากการประเมินแผนการจัดการจัดการเรียนรู้ของครู พบว่าอยู่ในระดับ ดีมาก และจากการทดสอบทักษะการคิดของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีทักษะการคิดผ่านเกณฑ์คิดเป็น ร้อยละ 96.97

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

ศศิภัสสร ศรีวิชา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร