การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่ง เรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

สถาพร พลราชม

Abstract

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
DEVELOPMENT OF THE SCIENCE TEACHING ACTIVITY PACKAGE BY USED OFLOCAL LEARNING RESOURCES TO ENHANCE THE ABILITY FOR THE PROBLEMSOLVING AND LEARNING ACHIEVENT OF PRATHOM SUKSA 6 STUDENT

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน และความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ศึกษาจำนวน1 ห้องเรียน กลุ่มที่ศึกษามีนักเรียนทั้งหมด 16 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 2) แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าที (t – test ชนิด Dependent samples) ผลปรากฏว่าชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ 83.13/84.38 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯพบว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.53

ABSTRACT
The purposes of this research were to form regarding determine efficiency of the Science teachingactivity package efficiency with studied of the students criterion of 80/80 and to compare the ability for the problemsolving, learning, achievement and satisfaction after learning with the science teaching activity, package by usedof local learning resources of Prathom Suksa 6 Students in semester 2, academic year 2011, total 1 classroomwhich has 16 students. It is derived from Purposive selection. The data collection tools include 1) the scienceteaching activity package by used of local learning resources to enhance the ability for the problem solving,2) the test assesses the ability for the problem solving, 3) the test assesses the learning achievement, 4) theassesses satisfaction form regarding Learning with the activity package. Data were analyzed and by using thepercentage value, mean value and t – test (the Dependent samples t – test), The results were as follows : Thescience teaching activity package by used of local learning resources have efficiency higher than the specifiedcriteria that 83.13/84.38. The ability for the problem solving learn and the learning achievement learn that afterlearning higher than before learning at the level .01 and the satisfaction that is learning with the science teachingactivity package that have overall there is the most levels have satisfaction with mean 4.53

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย