อิทธิพลของการรับรู้ถึงผลกระทบของนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่มีต่อผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจบริการที่พัก จังหวัดน่าน ประเทศไทย

Main Article Content

ดร.สุปัญญดา สุนทรนนธ์

Abstract

บทคัดย่อ


บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ถึงผลกระทบต่อผลการดำเนินงานจากนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวฯ 12 เมืองต้องห้ามพลาด ที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในธุรกิจบริการที่พัก ในจังหวัดน่าน และ 2) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้นโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการในกลุ่มตัวอย่าง ใน       4 ด้าน ได้แก่ ผลประกอบการในปีที่ผ่านมา จำนวนลูกค้า ปริมาณการขายสินค้า/บริการ และ การกระจายรายได้ต่อชุมชน  โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกลุ่มธุรกิจบริการที่พัก (โรงแรม, รีสอร์ท และที่พักแบบเกสต์เฮาส์)  ในจังหวัดน่าน จำนวน 102 แห่ง โดยสามารถเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ได้จำนวน 80 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 78.4 ของกลุ่มตัวอย่าง


ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่าง มีระดับการรับรู้และเข้าใจถึงนโยบาย 12 เมืองต้องห้ามพลาดของรัฐบาล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยการรับรู้ถึงผลกระทบของนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวฯ มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อผลการดำเนินธุรกิจ ในภาพรวมและทั้ง 4 ด้านย่อย ซึ่งได้แก่ ผลประกอบการในปีที่ผ่านมา จำนวนลูกค้า ปริมาณการขายสินค้า/บริการ และ การกระจายรายได้ต่อชุมชน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ


 


คำสำคัญ: การรับรู้ผลกระทบจากนโยบาย   นโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทย  ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   ธุรกิจบริการที่พัก


Abstract


              The main purpose of this study was twofold: to examine the perception level on impact of tourism development policy named 12 cities that should not be missed on the business outcome of small and medium enterprises (SMEs) in Nan province; and to study the influence of the perception on tourism development policy impact on the business outcome of small and medium enterprises (SMEs) of hotel and residential service sector in Nan province.


              The key research findings were as follows; 1) The perception and understanding level on tourism development policy named 12 cities that should not be missed from research samples is considerably medium; and 2) The perception level on this tourism development policy impact has a significant impact on business outcomes in 4 sub-areas of the studied enterprises


Keyword:  Perception on policy impact, tourism development policy in Thailand, small and medium enterprises (SMEs), hotel and residential service sector

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย