สภาพและปัญหาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

Main Article Content

นลพรรณ ภูวงษ์

Abstract

Astract


            The objectives of the research were to study the conditions and problems of the academic administration of schools under Nong Bua Lamphu Primary Educational Service Area Office 2, and to compare the conditions and problems of the academic administration of schools under Nong Bua Lamphu Primary Educational Service Area Office 2, classified by positions, educational levels, work experiences and school sizes. The samples of the research were totally 280 persons of 35 school administrators and 245 teachers, selected by Krejcie and Morgan’s table. The instrument of the research used to collect data was the rating-scale questionnaire with the entire validity of 0.981. The statistics used to analyze the data were comprised of frequency, percentage, mean, standard deviation. The t-test for independent samples and the one-way analysis of variance (ANOVA) by using F-test. In case paired differences were found, the Scheffé’s method was utilized.


            The research findings were found as follows:


  1. 1. The conditions of the academic administration of schools under Nong Bua Lamphu Primary Educational Service Area Office 2 were found to be overall a high level ( = 4.02), and considered in each aspect, they were found to be at a high level. The problems of the academic administration of those schools were found to be overall and in each aspect at a moderate level (  = 93), and considered in each aspect, they were found to be at a moderate level.

  2. 2. The comparison of those schools’ academic administration conditions, classified by the respondents’ administrative positions, was found not to be overall different and in each aspect. In addition, the comparison of those schools’ academic administration problems, classified by the respondents’ administrative positions, was found not to be overall different. Considered in each aspect, the development of internal quality assurance system was found to be different at a statistically significant level of .05.

  3. 3. The comparison of those schools’ academic administration conditions, classified by the respondents’ educational levels, was found to be overall different at a statistically significant level of . Considered in each aspect, there were three aspects: research and development of education quality, the development of internal quality assurance system, and the academic promotion to the community, which were found to be different at a statistically significant level of .01, and the development of learning resources was found to be different at a statistically significant level of .05. The comparison of those schools’ academic administration problems, classified by the respondents’ educational levels, was found not to be overall different and in each aspect.

  4. 4. The comparison of the conditions of the academic administration of those schools, classified by the respondents’ work experiences, was found to be overall different at a statistically significant level of .01. Considered in each aspect, there were seven aspects: learning process development, evaluation and credit transfer, the research for educational quality development, the development of educational media, innovation and technology, the development of learning resources, educational guidance, and cooperation on academic development with other academic institutions, which were found to be different at a statistically significant level of .01, and there were three aspects: school curriculum development, the educational supervision, and the academic promotion to the community, which were found to be different at a statistically significant level of .05. There were two aspects: the development of internal quality assurance system, and academic support and promotion to individuals, families, organizations, agencies and institutions, which were found not to be different. The comparison of those schools’ academic administration problems, classified by the respondents’ work experiences, was found not to be overall different. Considered in each aspect, there were two aspects: the development of internal quality assurance system, and the cooperation of academic development with other institutions, which were found to be different at a statistically significant level of .05.

  5. 5. The comparison of those schools’ academic administration conditions, classified by the respondents’ school sizes, was found to be overall and in each aspect different at a statistically significant level of .01. The comparison of those schools’ academic administration problems, classified by the respondents’ school sizes, was found to be overall different at a statistically significant level of .01. Considered in each aspect, there were eight aspects: school curriculum development, learning process development, evaluation and credit transfer, the research for educational quality development, the development of educational media, innovation and technology, the development of learning resources, the educational supervision, the educational guidance, and cooperation on academic development with other academic institutions, which were found to be different at a statistically significant level of .01. In addition, there were two aspects: the academic promotion to the community, and the cooperation of academic development with other institutions, which were found to be different at a statistically significant level of .05, and there were two aspects: the development of internal quality assurance system and the academic support and promotion to individuals, families, organizations, agencies and institutions, which were found not to be different.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กุลทรัพย์ นนทบท. (2556). สภาพการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
จุไร ลักษณ์โกมล. (2548). สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สิงห์บุรี. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา). ลพบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2544). การวิจัยเพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ทิปพับลิเคชั่น.
นคเรศ ศรีเกื้อกูล. (2559). สภาพการดำเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา). สารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
นิพนธ์ กินาวงษ์. (2526). หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับกับการบรึหารโรงเรียน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิฆเณศ.
ประพันธ์ เม้าเวียงแก. (2548). การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 2. วิทยานิพนธ์ ค.ม. เลย: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
พิมพ์อร สดเอี่ยม. (2557). สถิติสำหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา. เลย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต- ศรีล้านช้าง จังหวัดเลย.
มโนรา อามาตย์ทัศน์. (2553). สภาพปัญหาการบริหารวิชาการในโรงเรียนอำเภอภูพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา). ชลบุรี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
รัตนา กาญจนพันธุ์. (2536). การบริหารสถานศึกษา. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ศิริวรรณ รัตนการุณจิต. (2554). สภาพและปัญหาการดำเนินงานวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย- ราชภัฏจันทรเกษม.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 พร้อม กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545). กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุ- ภัณฑ์
ศึกษาธิการ, กระทรวง (2559). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา. (ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559). แหล่งที่มา: สำนักทดสอบทางการศึกษา. เข้าถึงได้จาก https://bet.obec. go.th/index/wp-content/uploads/dlm_uploads/2016/10/Ministry-of-education-Announcement-11_10_ 2016-1.pdf (11 มกราคม 2559)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2. (2557). รายงานคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปี 2557. หนองบัวลำภู: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
สุลัดดาวัลย์ อัฐนาค. (2559). สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (บริหารการศึกษา). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี.