การพัฒนาความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจิตอาสา โดยใช้การ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบริการสังคม (Service learning) :กรณีศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การพัฒนาความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจิตอาสา โดยใช้การ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบริการสังคม (Service learning) :กรณีศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Main Article Content

ธัญญาพร ก่องขันธ์

Abstract

The research aims to develop the student’s The ability to design learning management that emphasize, volunteer in 4 sides were the Kindness and Responsibility, Sacrifice and Unity. and the student satisfaction that learning with integration learning techniques with social service in the course of  design and learning management that used in the research were the students in Major of Social Studies, Faculty of Education, Bachelor Degree , PibulsongkramRajabhatUnivesity, semester 1 academic year 2560 amount 30 students . The instruments used in this research were -;Learning Plan with the activity learning emphasize to social service in course of design and learning management for 24 hours , Ability test in activity learning , Evaluation form of develop the student’s volunteer with learning by social service for 4 sides  were the kindness, responsibility, sacrifice and unity and scale study of student satisfaction that learning with integration learning techniques with social service.


The research found that;


  1. Student’s volunteer  in learning  with social service for 4 sides overall found that  were in the highest level (average = 4.89) considering each aspect found that all sides were in the highest  level. The most average was sacrifice(average=4.94)and subordinate was unity (average=4.89)

  2. To study the student satisfaction that learning with integration learning techniques with social service. The research found that  the student satisfaction overall were in the highest  level (average = 4.86). Considering each aspect found that learn to give honor and respect and generous listen to the opinion (average= 5.00) subordinate were  the ability of teamwork as a good leader and a good follower, accepted the other ideas and learning to adapting to others and social(average=4.96)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กิติยา ผากงคำ. (2550). ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคมที่มีต่อความตระหนักในการรับใช้สังคม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโพนแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3. วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค.
จุรี ทัพวงษ์. (2552). การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา. วารสารศึกษา
และพัฒนาสังคม. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1-2. หน้าที่ 67.
จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช. (2542). “นวัตกรรมการศึกษาไทย : รูปแบบการเรียนการสอน”นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
การศึกษา. ศูนย์ตาราและเอกสารทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชวาลา เวชยันต์. (2544). การพัฒนาแบบการเรียนการสอนที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมเพื่อส่งเสริมความตระหนัก
ในการรับใช้สังคม ทักษะการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.
ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
ณัฐนิชากร ศรีบริบูรณ์. (2550). การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน . วิทยานิพนธ์คศ.ม. (วิจัยการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .
ทิศนา แขมมณี. (2548). ศาสตร์การสอน: เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ:
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิตา ทายะติ. (2556). การบูรณาการเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษในชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่. วารสารมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น .ปีที่ 7 ฉบับที่ 1. หน้าที่ 132.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2553). แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2545-2559) :พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ :
กระทรวงศึกษาธิการ
Skinner, B. F. (1957). Verbal Behavior. Acton, Massachusetts: Copley Publishing Group.
Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. London:
Havard University Press.