การนำเสนอรูปแบบการวางแผนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Main Article Content

นันทิชา มารแพ้

Abstract

 


             The  Purpose  of  this  research were to  1) to study the condition  and problems  2) to construct a model  3) to examine the model. The research sample consisted  of  Personnel in schools and establishments.  Statistics used in data analysis include frequency, mean,  and standard deviation. The tool used was the interview questionnaire  and  evaluation  form.  Research  Results :


The format  of The Management of Planning  Model of Dual Vocational  Training consists of  5  factors : 1) Principle  include  cooperation , curriculums, teaching management , professional Training , measurement  and  the Assessment. 2) The objective was to plan the management of vocational education bilateral system based on principles of dual Vocational training.  3) The structure of operation procedure consists of working system,  duties,  responsibility of students , parent s, teachers.  4) The operation methods consist of  cooperative system, Assessment , teaching  training  and  the  evaluation of  study. 5) The indicator to  achievement successful  of  The management of Planning model of Dual Vocational Training  consist of policy , students , teacher , parents and the academy staffs .  The result of estimating the evaluation  the characteristic model  and the result of qualitative model  assessment base on the opinion of 15 expert qualified person for  consideration for this research are correct and cover all standard  level.  The evaluation of over all of the propriety standard , feasibility and utility standard  are in the high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย