Multinational Patriotism Network: Vietnamese in Thailand

  • หนึ่งฤทัย จันทรคามิ สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • สมชัย ภัทรธนานันท์ สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Keywords: Vietnamese in Thailand, Multinational Networks, Multinational Characteristics, the Awareness of the Patriotism

Abstract

         This research was a qualitative research. The objective of this study was to study the multinational Vietnamese network in Thailand. The research was conducted by studying the documents and collecting the field data by doing the in-depth interview the Thais born with the Vietnamese descent who were the Vietnamese immigrants and had the histories participating in the Vietnamese national salvation movement. The data were collected by participatory and non-participatory observation methods. The researchers used the concepts of the multinational network and the multinational characteristics to study.   

The research findings were found as follows.

           The multinational Vietnamese network in Thailand was a relationship network between people and people, people and states, and states and states. The important characteristic of the multinational Vietnamese network was the patriotism emphasizing on the descent. Although the relationship context in the level of the states changed in each generation, the changing relationship context did not affect to the Vietnamese network to disappear. However, the Vietnamese network still maintained with the awareness of the patriotism.

Downloads

Download data is not yet available.

References

เจริ่น (นามสมมุติ). ชาวเวียดนามในจังหวัดนครพนม (สัมภาษณ์). อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม, 22 กรกฎาคม 2559.

ขจัดภัย บุรุษพัฒน์. ปัญหาชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2515.

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. ประวัติการเมืองไทย 2475-2500. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2559.

ชัยมงคล จินดาสมุทร.นักวิชาการสกลนครศึกษาและคณะกรรมการอำนวยการประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร (สัมภาษณ์). อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร, 18 มิถุนายน 2559.

แถมสุข นุ่มนนท์.เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง : ยุคเชื่อผู้นำชาติพ้นภัย. กรุงเทพฯ: สายธาร, 2548.

เทียนวรรณ. พงศาวดารญวน (เวียดนามสือกี้) (THE CHRONICLE O F VIETNAM). นนทบุรี: สำนักพิมพ์ศรีปัญญา, 2442.

ธัญญาทิพย์ ศรีพนา และคณะ. เหวียตเกี่ยวในประเทศไทยกับความสัมพันธ์ไทยเวียดนาม. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

ดี จี อี ฮอลล์.ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้:สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิศดาร. เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557.

ปรีชา ธรรมวินทร.เตียง ศิริขันธ์ ขบวนการเสรีไทยสกลนคร. กรุงเทพฯ: แม่คำผาง, 2553.

ผุสดี จันทวิมน. เวียดนามในเมืองไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.

ไพฑูรย์ มีกุศล. การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสาน พ.ศ. 2436-2453. มหาสารคาม: หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2517.

มูราชิมา เออิจิ. กำเนิดพรรคคอมมิวนิสต์สยาม(พ.ศ. 2473-2479). กรุงเทพฯ: มติชน, 2555.

รวิ อิสสระนนท์. พงศาวดารญวนและเขมรในพงศาวดารรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 2557.

วิทยา สุจริตธนารักษ์. "เศรษฐกิจไทยกับอาเซียน: ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอดีต-ปัจจุบัน,'' วารสารร่มพฤกษ์. 30, 3 (2555): 149–174.

วัน ลอง. (นามสมมุติ). ชาวเวียดนามในจังหวัดสกลนคร (สัมภาษณ์). อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร, 23 กรกฎาคม 2559.

ศิลปากร.กรม บันทึกเรื่องสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ ในศตวรรษที่17 เล่มที่ 2. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2513.

ศิลปากร.กรม. การเดินทางของบาทหลวงตาชารด์ เล่ม 1-3 ฉบับลายมือเขียนที่คัดมาจากต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2521.

สุจิตต์ วงษ์เทศ. พลังลาวชาวอีสาน. กรุงเทพฯ: มติชน, 2549.

สุวิทย์ ธีรศาสวัตและดารารัตน์ เมตตาริกานนท์. ประวัติศาสตร์อีสานหลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงปัจจุบัน. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยาขอนแก่น, 2541.

เวือง. (นามสมมุติ). สมาคมชาวเวียดนามจังหวัดนครพนม (สัมภาษณ์). อำเภอเมือง จังหวันครพนม, 17 มิถุนายน 2559.

หว่าง คัก นาม. ความเป็นมาแห่งการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม (1976-2000). ฮานอย เวียดนาม: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.

หงวน. (นามสมมุติ). สมาคมชาวเวียดนามจังหวัดสกลนคร (สัมภาษณ์). อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร, 18 มิถุนายน 2559.

เหงวียน วัน. (นามสมมุติ). สมาคมชาวเวียดนามแห่งประเทศไทย (สัมภาษณ์). อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร, 17 มิถุนายน 2559.

อัษฎาวุธ วสนาท. "ปัญหาของการได้สัญชาติไทยภายหลังการเกิด: กรณีศึกษาชาวเวียดนามอพยพ ชั้นบุตรและชั้นหลาน", วารสารการบริหารท้องถิ่น. 4, 337 (2553); 89–105.

เอเจียน แอมอนิเย. บันทึกการเดินทางในลาว ภาคหนึ่ง พ.ศ.2438 Voyage dans le Laos tome premier 1895. เชียงใหม่: โครงการผลิตเอกสารส่งเสริมความรู้ดกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.

Beresford, M. “Doi Moi in review: The challenges of building market socialism in Vietnam,” Journal of Contemporary Asia, 38, 2 (2008): 221-243.

Butsch, C. “Transnational Networks and Practices of Overseas Indians in Germany,” Internationales Asienforum. 47, 3–4 (2018): 203–225.

Faist, T. “The Transnational Social Spaces of Migration,” Center on Migration, Citizenship and Developmen. 10 (2006), 3–8.

Faist, T. The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces. Clarendon Press, 2000.

Goscha, C. E. Thailand and the Southeast Asian Networks of the Vietnamese Revolution, 1885-1954. Curzon Press, 1999.

Herz, A., & Olivier, C. “Transnational Social Networks—Current Perspectives,” Transnational Social Review. 2, 2 (2012): 115-119.

Poole, P. A. “Thailand’s Vietnamese Minority,” Asian Survey. 7, 12 (1967): 886–895.

Smith, R. B. “The Foundation of the Indochinese Communist Party, 1929–1930,” Modern Asian Studies. 32, 4 (1998): 769–805.

Schiller, N. G., Basch, L., and Blanc, C. S. “From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Transnational Migration,” Anthropological Quarterly. 68, 1 (1995): 48–63.

Stuart-Fox, M. A History of Laos. Cambridge University Press, 1997.

Taylor, K. W. A History of the Vietnamese. A History of the Vietnamese. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Tuck, P. J. N. The French Wolf and the Siamese Lamb: The French Threat to Siamese Independence 1858-1907. White Lotus, 1995.

Vertovec, P. T. A. S. Transnationalism. Routledge, London, 2009.

Hoàng Văn Chí. Từ Thực Dân Đến Cộng Sản. HCM: Nhà xuất bản Chân Trời Mới, 1964.

Lê Quốc Sản. Chi đổi hải ngoại IV (Chi đội trần phú). TP.Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Tổng họp đồng tháp, 1989.

Nguyễn Văn Vinh. Việt kiều ở Lào, Thái Lan với các phong trào cứu quốc thế kỷ 20. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động. NXBQND, 2010.

Trần Đình Lưu. Việt kiều Lào - Thái với quê hương. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2004.

Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam. Thư tịch cổ Việt Nam viết về Đông Nam Á phần Xiêm. Hanoi: Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam, Ban Đông Nam Á.
Published
2020-12-08
How to Cite
จันทรคามิ ห., & ภัทรธนานันท์ส. (2020). Multinational Patriotism Network: Vietnamese in Thailand . Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University, 15(3), 233-243. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Pitchayatat/article/view/245996
Section
Research articles