Contact

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

Principal Contact

บรรณาธิการวารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Phone 0819677080

Support Contact

นางสาวปณิดา ธรรมวงค์
Phone 0624249400