Strategies for Enhancing Learning Management Competency of the Teachers in the Bilingual Schools in the Southern Andaman Provincial Cluster

  • ชลธิชา แก้วรักษ์ ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
  • อรุณ จุติผล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • สมาน อัศวภูมิ คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Keywords: Strategies, Learning Competency of the Teachers, Bilingual Schools

Abstract

          The research aimed to create strategies for enhancing learning management competency of the teachers in the bilingual schools in the Southern Andaman Provincial Cluster. The research was conducted in 4 procedures. 1) The first procedure was to study strategies for enhancing learning management competency of the teachers in the bilingual schools that had the learning management projects based on the English program/mini English program curriculum or the curriculum of the bilingual schools of the Ministry of Education. The samples were 24 participants selected by purposive sampling from school directors, school deputy directors, English program providers, and teachers teaching in the bilingual schools from 6 schools. 2) The second procedure was to create the contents of the strategies by collecting data from 12 educational experts. 3) The third procedure was to create the strategies from 104 participants selected by purposive sampling from school directors, school deputy directors, heads of the English programs of the bilingual schools from 26 schools in the Southern Andaman Provincial Cluster. 4) The fourth procedure was to examine and evaluate the strategies by 5 educational experts/specialists from all of the organizations: government and/or private organizations and 2 experts/specialists from the school administrators of the bilingual schools. The research instruments were a questionnaire and a strategy evaluation form used to evaluate the appropriateness, possibility, congruity, and benefit by the connoisseurship. The statistics used to analyze data were percentage, mean, standard deviation, and content analysis.

                The research findings were found as follows.

1. The findings of the creation of the strategies for enhancing learning management competency of the teachers in the bilingual schools showed that the strategies for enhancing learning management competency of the teachers in the bilingual schools consisted of 9 strategies: 1) developing the students to be learning people, 2) developing curriculum and teaching focusing on the principles of Thailand 4.0, 3) creating leadership for school administrators, 4) administrating by using participatory networks, 5) using systematic administration to design learning management, 6) managing administrative structures, 7) developing teachers to Thailand 4.0, 8) using technology media in teaching, and 9) encouraging students to be self-assistance. 

2. The findings of the strategy examination and evaluation for enhancing learning management competency of the teachers in the bilingual schools by the connoisseurship showed that all of the strategies were appropriate, possible, congruous, and beneficial.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา.(ออนไลน์)
2555 (อ้างเมื่อ 20 เมษายน 2562). จาก http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36159

กัญญาพัชร พงษ์ดี. “กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของไตรภาคีในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน,”วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
10, 1 (มกราคม–มิถุนายน 2559): 162-179.

คณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา, สำนักงาน. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ. กรุงเทพฯ: ปัญญามหาชน, 2549.
ณรงค์วิทย์ แสนทอง. MULTI-FLEX STRUCTURE : กลยุทธ์การจัดโครงสร้างองค์กรยุคใหม่. (ออนไลน์) 2545 (อ้างเมื่อ 20 เมษายน 2562). จาก https://www.hrcenter.co.th/file/columns/hr_f_20170512_103635.pdf

ธนนท์ วีรธนนท์. “การพัฒนาระบบองค์การเพื่อความมีประสิทธิผลของศูนย์การศึกษาพิเศษสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ,”วารสารฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปะ. 10, 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560): 878–895.

ธีระ รุญเจริญ. รูปแบบและองค์ประกอบของรูปแบบ. เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชาสัมมนาการบริหารการศึกษา. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, 2550.

นภดล เลือดนักรบ. “ICT: เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง,” วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์. 9, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560): 70-80.

พิมพ์พธู สุตานันต์. “กลยุทธ์การบริหารหลักสูตรแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่21 สำหรับ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,” “วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ,” 13, 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561): 141-161.

แพรวนภา เรียงริลา. “การจัดการเรียนการสอนเพื่อการพึ่งพาตนเอง: กรณีศึกษาโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก,” วิทยาสารกําแพงแสน. 7, 3 (2552). 28-42.

วิจารณ์ พานิช. การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสยามกัมมาจล, 2556.เลขาธิการสภาการศึกษา, สำนักงาน.สมรรถนะครูและแนวทางการพัฒนาครูในสังคมที่เปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: พริกหวาน
กราฟฟิค, 2555.

ศึกษาธิการ, กระทรวง. การพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อให้ตอบสนองกับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ: องค์การค้า คุรุสภา, 2553.

สุกัญญา แช่มช้อย. การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล. พิษณุโลก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561.

สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์. “ทิศทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21,” Veridian E-Journal Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. 10, 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560): 2843 –
2854.

สุรพล พิมพ์สอน. “กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41,” วารสารครุศาสตร์. 42, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2557): 56-73.
Published
2020-12-07
How to Cite
แก้วรักษ์ช., จุติผลอ., & อัศวภูมิส. (2020). Strategies for Enhancing Learning Management Competency of the Teachers in the Bilingual Schools in the Southern Andaman Provincial Cluster. Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University, 15(3), 61-71. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Pitchayatat/article/view/245968
Section
Research articles