Factors Affecting the Loyalty of the Farmers Growing Oil Palms towards Crude Palm Oil Extraction Plants in the Upper Southern Thailand

  • คณิตพงศ์ จิตต์โสภณ บริษัททองมงคลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • สุเมธ ธุวดาราตระกูล คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ส
Keywords: Oil Palms, Loyalty, Crude Palm Oil Extraction Plants

Abstract

The objectives of this research were: 1) to study the general information of the farmers growing oil palms in the upper Southern Thailand, 2) to study the marketing mix in the perspectives of the farmers growing oil palms in the upper Southern Thailand, 3) to study the motivation in choosing to use the services of the farmers growing oil palms in the upper Southern Thailand, and 4) the loyalty of the farmers growing oil palms in the upper Southern Thailand. The samples were 400 farmers growing oil palms in the upper Southern Thailand. The research instrument was a questionnaire. The statistics were percentage, mean, standard deviation, and multiple regression.

The research findings were found as follows.

  1. The farmers growing oil palms in the upper Southern Thailand were mostly male, aged from 40 to 49 years old, owned the lands to grow the oil palms from 10 to 20 rai, had the palm fruit to sell monthly from 2.5 to 5 tones, and had the experience in growing the oil palms from 3 to 5 years.

2.The marketing mix in the perspectives of the farmers growing oil palms in the upper

Southern Thailand in the overall was at a high level. When each aspect was considered, the  first priority was the distribution channel, followed by the products, prices, product images, personnel, processes, and marketing promotion, respectively.

  1. The motivation in choosing to use the services of the farmers growing oil palms in the upper Southern Thailand in the overall was at a high level. When each aspect was considered, the reasons was at the first priority, followed by the external factors, the patronage systems, emotion, and the products, respectively.
  2. The loyalty of the farmers growing oil palms in the upper Southern Thailand in the overall was at a high level. When each aspect was considered, the first priority was the reduction of the alternatives and habits, followed by the history of the company, the connection of the emotional attachment, the reliability and the trust, and the famers’ satisfaction, respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กัญญณัช สวนอุดม และกัลยกิตติ์ กีรติอังกูร. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร; ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2561.

เขมกร เข็มน้อย. ภาพลักษณ์องค์กรและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินในสังกัดเขตสมุทรสาคร. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากรสมุทรสาคร, 2554.

จุมพฎ สุขเกื้อ และพัชรินทร์ ศรีวารินทร์. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการตลาดกลางยางพาราของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจ สถาบันวิจัย: กรมวิชาการเกษตร, 2554.

ชนัตร โกวิทสิทธินันท์. ความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ของผู้ที่อาศัยในอาคารชุดและอาคารอยู่อาศัยรวมในเขตกรุงเทพมหานครปี 2557. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2556.

ไชยพศ รื่นมล. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ ในกรุงเทพมหานคร. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.

เดชณรงค์ชัย พรมลี. การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์แตงกวาพันธุ์ลูกผสมของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น, 2557.

ณัฐิกานต์ อดิศัยรัตนกุล และสุพิศ ฤทธิ์แก้ว. ความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการอินเทอร์เน็ต ประเภท FTTx ของบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ในเขตพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสุราษฎร์ธานี. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2561.

ธารนันธ์ สุโนภักดิ์. ปัจจัยด้านการตลาดบริการและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้านำเข้าภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่ง, 2557.

เบญญทิพย์ หนูเผือก และ สุดาพร กุณฑลบุตร. ศักยภาพในการแข่งขันอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยในตลาดโลก. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2561.
ปภาวี บุญกลาง. ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษาสาขาในเขตอำเภอด่านขนุทด จังหวัดนครราชสีมา. ปริญญาการศึกษา มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2560.

พิชชาภา กิตตินันท์วัฒนา. ทัศนคติและแรงจูงใจของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้รถยนต์นิสสันมาร์ชในเขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555.

พิมพ์มณี ปิ่นเพ็ชร ชมพูนุช จิติถาวร และจิรานุช โสภา. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม 5 ดาว ในเครือโรงแรมไทยกับเครือโรงแรมต่างประเทศ.ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, 2561.

มีนา อ่องบางน้อย. คุณค่าตราสินค้า ความไว้วางใจ และความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า CAT CDMA (แคท ซีดีเอ็มเอ). ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.

วุฒิกร ตุลาพันธุ์. ความภักดีในตราสินค้า และคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์เกาหลี. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2559.

ศุภามาส ก้อนพิลา และกรวีร์ ชัยอมรไพศาล. ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการเช่าห้องพักในเขตตำบลช้างเผือก อำเภอเมิง จังหวัดเชียงใหม่. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2561.

เศรษฐกิจการเกษตร, สำนักงาน. สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้มปี 2560 (ออนไลน์) 2561 (อ้างอิงเมื่อ 15 มีนาคม 2561). จาก http://www.oae.go.th/assets/portals/1/ebookcategory/24_-2562-Final-Dowload/#page=5

สิทธิศักดิ์ นิลกำแหง และนงเยาว์ เมืองดี. แรงจูงใจในการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์, 2561.

สุทธานุช เจนโชติสุวรรณ. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.

สุภัชชา วิทยาคง.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของสายการบินต้นทุนต่ำของผู้ใช้บริการชาวไทย.ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.

สุจิตรา งามใจ . ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ : กรณีศึกษา บริษัทอีซูซุพระนคร จำกัด สาขาคลองหลวง. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี, 2555.

อรรนพ เรือกัลปวงศ์ และสราวรรณ์. เรืองกัลป์ปวงศ์.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร.ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2561.

อาริตา จินดา.ปัจจัยการตลาดบริการที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อโรงแรมระดับ 4 ดาวในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพัทยา.ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2553.

ฤทัย เตชะบรูณเทพาภรณ์. แรงจูงใจและปัจจัยทางการตลาดบนเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2554.
Published
2020-12-07
How to Cite
จิตต์โสภณค., & ธุวดาราตระกูลส. (2020). Factors Affecting the Loyalty of the Farmers Growing Oil Palms towards Crude Palm Oil Extraction Plants in the Upper Southern Thailand . Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University, 15(3), 23-37. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Pitchayatat/article/view/245964
Section
Research articles