Development of a Learning Management Model Based on the Integration Concept on the Topic of the Computer Project to Enhance Creative Thinking for the 9th Grade Students

  • กนกวรรณ นนทศักดิ์ รร.สระแก้วรัตนวิทย์ ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
  • วีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • สมพร เรืองอ่อน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Keywords: Learning Management Based on the Integration Concept, the Computer Project, Creative Thinking

Abstract

The objectives of this research were: 1) to study components of a learning management model based on the integration concept on the topic of the computer project to enhance creative thinking for the 9th grade students, 2) to develop the learning management model based on the integration concept on the topic of the computer project to enhance creative thinking for the 9th grade students, and 3) to study the findings of the use of the learning management model based on the integration concept on the topic of the computer project to enhance creative thinking for the 9th grade students. The samples, randomized by simple random sampling, were 200 teachers who had knowledge and experience on learning management based on the integration concept and 30 students studying in the 9th grade at Sakaewrattanawit School. The statistics were percentage, mean, standard deviation, and t-test.

            The research findings were found as follows.

  1. The findings showed that the learning management model based on the integration concept on the topic of the computer project to enhance creative thinking for the 9th grade students consisted of 5 components: 1) principles, 2) objectives, 3) contents, 4) learning processes, and 5) measurement and evaluation.
  2. The findings of the development of the learning management model based on the integration concept on the topic of the computer project to enhance creative thinking for the 9th grade students showed that all of the components of the learning management model were appropriate with the mean score of 0.84.
  3. The findings of the use of the learning management model showed that the mean score of the test on the creative thinking of the students after learning was higher than that before learning with the statistical significance at the level of .05.

      Keywords: Learning Management Based on the Integration Concept, the Computer Project, Creative Thinking

Downloads

Download data is not yet available.

References

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2542.

จุติพร อัศวโสวรรณ และคณะ. “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3,” วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 5, 3 (กันยายน 2556): 81-93.

ชุลีพร อร่ามเนตร. “ไขคำตอบ โรงเรียน-ครู อยู่อย่างไรในยุค 4.0,” คมชัดลึก. 14 (กุมภาพันธ์ 2560): 10.

พิชญ์สินี ชมภูคำ. การสอนโครงงานด้วยการบูรณาการสาระการเรียนรู้กับวิถีไทยโดยใช้สถิติเป็นฐาน สำหรับ
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2554.

มณฑา ชุ่มสุคนธ์. “การพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาของสาขาวิชาสังคมศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ,” วารสารวิชาการ. 7, 1 (มกราคม 2557): 1-2.

วิทยากร เชียงกูล. รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี2557/2558 “จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่
21 ได้อย่างไร”. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2559.

ศุภักษร ฟองจางวาง. “การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานด้วยภาษาจาวาสคริปต์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร. 9, 3 (กันยายน 2559):1.

สถาพร พฤฑฒิกุล. “คุณภาพผู้เรียน เกิดจากกระบวนการเรียนรู้,” วารสารการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา. 6, 2 (เมษายน 2555) :3.

สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์. “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสิ่งที่ครูทำได้ไม่ยากจริง ๆ,” วารสารวิชาการ. 9, 1 (มิถุนายน 2549): 63-71.

สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี. “รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสําหรับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้,” วารสาร
เทคโนโลยีภาคใต้. 2, 3 (มกราคม 2560): 154-157.

หิรัณย์ ศุภวนนิมิต. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาไฟฟ้า. แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังภาควิชาอุตสาหกรรม: วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์, 2557.
Published
2020-12-07
How to Cite
นนทศักดิ์ก., จงจิตร ศิริจิรกาลว., & เรืองอ่อนส. (2020). Development of a Learning Management Model Based on the Integration Concept on the Topic of the Computer Project to Enhance Creative Thinking for the 9th Grade Students. Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University, 15(3), 1-10. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Pitchayatat/article/view/245963
Section
Research articles