A Model for Developing the Outpatient Health Service Data Quality of Tambon Health Promoting Hospitals in Health Region 7

  • อัญชิษฐฐา ศิริคำเพ็ง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • ภักดี โพธิ์สิงห์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Keywords: Data Quality, Outpatients and Tambon Health Promoting Hospitals

Abstract

  The purposes of this research were 1) to study causal factors affecting the development

of the outpatient health service data quality of Tambon Health Promoting Hospitals in Health Region 7, 2) to create a suitable model for developing the outpatient health service data quality of Tambon Health Promoting Hospitals in Health Region 7, and 3) to try out and evaluate the model for developing the outpatient health service data quality of Tambon Health Promoting Hospitals in Health Region 7. The samples used to study the causal factors were 480 public health staffs who responded for the news and information of Tambon Health Promoting Hospitals in Health Region 7. They were randomized by multi-stage sampling. The statistical instruments were percentage, mean, standard deviation, and influence of path analysis. The samples used to create the model consisted of 15 participants selected by purposive sampling from the delegates of the staffs who involved with the news and information of Tambon Health Promoting Hospitals in Health Region 7. The statistical instrument was content analysis, and the samples used to try out the model were 22 participants selected by purposive sampling from the delegates of the staffs in the health promoting hospital in Mancha Khiri District, Khon Kaen Province. The statistical instrument was Multivariate Analysis of Variance (MANOVA); repeated measures.

          The research findings were found as follows.

  1. The causal factors affecting the development of the outpatient health service data

quality of Tambon Health Promoting Hospitals in Health Region 7 were leadership, knowledge, organizational cultures, and participatory management.

  1. The findings of the creation of the model for developing the outpatient health

service data quality of the health promoting hospital showed that the model duplicated the hypothesis was consistent with the empirical data when considered from X2/df = 2.81, RMSEA = 0.061, SRMR = เท0.027, CFI = 0.981, and TLI = 0.973. The factor affecting overall outpatient health service data quality factors of Tambon Health Promoting Hospitals in Health Region 7 at the highest level was the leadership factor with the overall influence coefficient of 0.86, followed by the factors of knowledge, organizational cultures, and participatory management with the overall influence coefficients of 0.42, 0.28, and 0.11, respectively. All of the variances could explain the variances of the factors of the outpatient health service data quality factors of Tambon Health Promoting Hospitals in Health Region 7 by 72.90%.    

  1. The findings from trying out the model showed that the outpatient health service data quality of Tambon Health Promoting Hospitals in Health Region 7 of the experiment group after the experiment was better than that before the experiment with the statistical significance at the level of .05. In addition, the findings also indicated that the outpatient health service data quality of the health promoting hospital passed the criteria regulated.

Downloads

Download data is not yet available.

References

เขตสุขภาพที่ 7, สำนักงาน. เอกสารสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2560. ขอนแก่น: โรงพิมพ์

คลังนานาธรรม, 2560.

สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, สำนักงาน. ก้าวไปกับการปฏิรูปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา:

มปพ, 2547.

ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี. แนวทางนโยบายการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม, 2558.

นงลักษณ์ วิรัชชัย. การวิเคราะห์อภิมาน. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

วิทยา พลาอาด. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพข้อมูลในแฟ้มสุขภาพครอบครัวของหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัด

สตูล. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552.

วีระวุธ เพ็งชัย. การจัดการคุณภาพฐานข้อมูลการให้บริการวัคซีน ตามระบบฐานข้อมูล 18 แฟ้มในสถานีอนามัย อำเภอ

ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555.

สาธารณสุข, กระทรวง. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมูลในระบบบริการสุขภาพด้านการบันทึกข้อมูลผู้มารับ

บริการและการให้รหัส ICD. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัทสามเจริญพาณิชย์, 2558.

สาธารณสุข, กระทรวง.. รายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ประจำปี2559. (ออนไลน์) 2560 (อ้างเมื่อ 31 สิงหาคม

. จาก http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/report- Gis59_05Jan17.pdf, 2559.

สาธารณสุข, กระทรวง. เอกสารประกอบการรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ Performance Agreement: PA) ไตรมาส 1 (รอบ 3 เดือน : 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559). (ออนไลน์) 2560 (อ้างเมื่อ 30 สิงหาคม 2560). จาก http://www.healtharea.net/accounting Office.

สาธารณสุข, กระทรวง. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสถานีอนามัย

และศูนย์สุขภาพชุมชนในรูปแบบ 18 แฟ้มมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2554. กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข,

สุภมาส อังศุโชติ และคณะ. สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์: เทคนิคการใช้

โปรแกรม LISREL. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่นคงการพิมพ์, 2554.

สุมาลี จรุงจิตตานุสนธิ์. “รูปแบบการพัฒนาคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคหน่วยบริการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 7,” การพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 4, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559): 521-537.

อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. “ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ,” พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 12, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2543): 1-8.

Anderson, J. and D.W. Gerbing. “Structural equation modeling in practice: A review and recommended

two-step approach,” Psychological Bulletin. 103 (1988.): 411-423.

DeLone, W.H. Information System Success: The Quest for the Department Variable. In Information

System Research. 3 (March 1992).

Hersey, P. and K. H. Blanchard. Management of organizational behavior: Utilizing human resources (6th ed. Prentice-Hall, 1993.

Likert, Rensis. New Patterns of Management. New York: Mcgraw-Hill Book Company, 1961.

Published
2021-05-13
How to Cite
ศิริคำเพ็งอ., โกศลกิตติอัมพรเ., & โพธิ์สิงห์ภ. (2021). A Model for Developing the Outpatient Health Service Data Quality of Tambon Health Promoting Hospitals in Health Region 7. Journal of Graduate School, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University, 16(1), 247-259. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Pitchayatat/article/view/242531
Section
Research articles