ข่าวประกาศ

การเปิดตัววารสารฉบับออนไลน์

2019-03-29

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เปิดตัววารสารนิเทศศาสตร์ฉบับออนไลน์ในชื่อ Journal of Communication, STOU หรือ JOCASTOU   

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ การเปิดตัววารสารฉบับออนไลน์

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2564): (กรกฎาคม - ธันวาคม)
เผยแพร่แล้ว: 2022-01-01
ดูเล่มทุกฉบับ