ข่าวประกาศ

การเปิดตัววารสารฉบับออนไลน์

2019-03-29

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เปิดตัววารสารนิเทศศาสตร์ฉบับออนไลน์ในชื่อ Journal of Communication, STOU หรือ JOCASTOU   

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ การเปิดตัววารสารฉบับออนไลน์

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม-มิถุนายน 2564
เผยแพร่แล้ว: 2021-07-24

ฉบับเต็ม

ดูเล่มทุกฉบับ