เปิดรับบทความ ฉบับที่1 ปี 2023

2019-03-29

วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการด้านการสื่อสารและที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อตีพิมพ์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 13 พ.ศ.2566 (2023)ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JOCASTOU