เปิดรับบทความ ฉบับที่2 ปี 2019

2019-03-29

วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการด้านการสื่อสารและที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อตีพิมพ์ ฉบับที่ 2 ปีที่ 9 พ.ศ.2563(2019) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JOCASTOU