จริยธรรมการตีพิมพ์

COPE Code of Conduct

มาตรฐานทางจริยธรรม

General duties and responsibilities of Editors

หน้าที่แและความรับผิดชอบของบรรณาธิการ

Editors should be responsible for everything published in their journals. They should:

หน้าที่ของบรรณาธิการต่องานทั้งหมดที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร มีดังนี้:

  • strive to meet the needs of readers and authors;

. ดำเนินการให้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านและผู้นิพนธ์

  • constantly improve the journal;

. ทำการปรับปรุงวารสารอย่างสม่ำเสมอ

  • ensure the quality of the material they publish;

. ทำการรับรองคุณภาพของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

  • champion freedom of expression;

. สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

  • maintain the integrity of the academic record;

. คงไว้ซึ่งความถูกต้องของรายงานการศึกษา

  • preclude business needs from compromising intellectual standards;

. ปกป้องมาตรฐานทางปัญญาจากความต้องการทางธุรกิจ

  • always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

. ทำการชี้แจงการแก้ไขด้วยความเต็มใจ การทำให้เกิดความกระจ่าง การถอน และการขออภัย หากจำเป็น

ปรับปรุงจาก COPE