ติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ผู้รับผิดชอบหลัก

อาจารย์ ดร.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล
เบอร์โทรศัพท์ 025048386

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางสาวณภัทร แก้วสะพาน
เบอร์โทรศัพท์ 025048386