เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์  : วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. มีนโยบายรับพิจารณาบทความหรือข้อเขียนของนักวิชาการ นักวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปที่มีผลงานได้มาตรฐานตามที่วารสารได้กำหนดไว้

กระบวนการพิจารณาบทความ    : บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อกันและกัน

ประเภทของบทความ                    : บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (original article) และหรือบทความวิจารณ์หนังสือ (book review)

ภาษาที่รับตีพิมพ์                           : ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

กำหนดออก                                   : วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

เจ้าของวารสาร                             : สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ถนนแจ้งวัฒนะ  ปากเกร็ด  นนทบุรี