กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐ์วัฒน์  สุทธิโยธิน                     สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร  ล้อมชวการ                       สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ  อินทรทัศน์                        สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์.ดร.อัจฉราวรรณ  อิศรางกูล ณ อยุธยา  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์สุมน อยู่สิน                                          สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์  สุทธิวรเศรษฐ์               คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว                      คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสื่อสาร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ภัทธีรา  สารากรบริรักษ์                         คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                             

รองศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา  คล้ายแก้ว                         วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.บุบผา  เมฆศรีทองคำ                       คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รองศาสตราจารย์จันทนา  ทองประยูร                               ข้าราชการบำนาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล                            คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา  แสงสิงแก้ว                        คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติ  วิทยสรณะ                              วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์  พวงเล็ก                           คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์  สิงห์ขจร                              สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  สารสุข                              สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร