การเปิดตัววารสารฉบับออนไลน์

2019-03-29

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เปิดตัววารสารนิเทศศาสตร์ฉบับออนไลน์ในชื่อ Journal of Communication Arts, STOU หรือ JOCASTOU ตั้งแต่ฉบับที่2 ปีที่ 9 พ.ศ. 2563 (2019) ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JOCASTOU หรือสืบค้นข้อมูลจาก search engine โดยใช้คำสืบค้น JOCASTOU