บทบรรณาธิการ

Main Article Content

EDITOR บทบรรณาธิการ

Abstract

บทบรรณาธิการ

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือจัดทำขึ้นตามความร่วมมือของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง อันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีสำนักงานกองบรรณาธิการตั้งอยู่ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

          วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาได้เริ่มตีพิมพ์ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2554 เลข ISSN 2229-2683 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของนักวิชาการนักวิจัย นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากนั้นวารสารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถเผยแพร่ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ เลข ISSN 2408-1418 ได้ใน   ปี 2557 ตั้งแต่ฉบับที่ 6 URL:https://www.tci-thaijo.org/index.php/JGNRU โดยใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Journals Online:ThaiJO) ซึ่งเป็นระบบการจัดการวารสารออนไลน์ของไทยที่ใช้ระบบ Open Journal System (OJS) ที่มีการดำเนินงานโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ทำให้วารสารมีการแสดงผลหน้าเวบไซต์ตามมาตรฐานสากลที่มีรูปแบบเดียวกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก และในปี 2558 วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือผ่านการประมินเป็นวารสารได้รับการยอมรับในระดับชาติตามเกณฑ์คุณภาพของ TCI กลุ่ม 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกองบรรณาธิการยังมุ่งจะพัฒนาคุณภาพ     วารสารเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป

 

บรรณาธิการประจำฉบับ

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ฉบับนี้ เป็นวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 11 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI) จัดอันดับอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยทุกบทความจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง กลั่นกรองบทความอย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนการตีพิมพ์

                สาระในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 3 บทความ และบทความวิทยานิพนธ์จำนวน 7 บทความ โดยบทความวิจัยในวารสารฉบับนี้เป็นบทความทางการศึกษา บทความแรกเป็นงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บทความที่สองเป็นบทความที่ศึกษาเจตคติและการคล้อยตามกลุ่มเพื่อนกับความสัมพันธ์ทางเพศของนักศึกษาหญิงในเขตอำเภอเมอง จังหวัดชัยนาท และบทความวิจัยเรื่องที่สามศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยจำแนกการตัดสินใจเลือกสาขาของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับบทความวิทยานิพนธ์  เป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการจัดการศึกษา 5 บทความ ด้านเทคโนโลยีเพื่อการฝึกอบรม 1 บทความ และด้านการจัดการ 1 บทความ   

             กองบรรณาธิการวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ความอนุเคราะห์ตรวจอ่าน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ และขอขอบคุณนักวิจัยที่สนใจส่งผลงานมาเพื่อเผยแพร่ในวารสารนี้ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพ และหวังว่าจะได้รับความสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องตลอดไป

 ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ

บรรณาธิการประจำฉบับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editor บทบรรณาธิการ