ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบอุปนัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6; The Effect of Using the Inductive Instructional Packages toward the Learning Achievements and Retentions in Learn

Main Article Content

สายแก้ว เรืองทัพ และคณะ Saikaew Ruengtup and Other

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบอุปนัยที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มกับจำนวนร้อยละ 70  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบอุปนัย  3)ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ที่มีต่อวิชาภาษาไทย ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบอุปนัย  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนบ้านบึงหล่ม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) ชุดการสอนแบบอุปนัยเรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นข้อสอบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.72  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.63 และค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.82  3) แบบวัดความคงทนในกาเรียนรู้ภาษาไทย

                ผลการวิจัยพบว่า

                1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยโดยใช้ชุดการสอน จำนวนร้อยละ 83.33 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มกับจำนวน ร้อยละ 70

                2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยโดยใช้ชุดการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบอุปนัยโดยใช้ชุดการสอนมีความคงทนในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

Abstract

                The purposes of this research were 1. to compare the 70 percent of the students with that of students of Prathomsuksa 6 students who were taught using the inductive instructional package and had achievement passing 70 percent, 2. to compare pretest and posttest achievements of Prathomsuksa 6 students who were taught using the inductive instructional package and 3. to study retention in learning Thai subject of Prathomsuksa 6 students who were taught using the inductive instructional package. The samples were 30 Prathomsuksa 6 students in second semester of 2016 academic year of Ban Buenglom School, Amphoe Latyao, Nakhon Sawan Province. The samples were selected by cluster random sampling. The instruments used in the research were 1) lesson plans of inductive teaching by using learning management, 2) an achievement test of Thai subject with 30 items, 4 multiple choices, with the difficulty degree of 0.28 to 0.72, degree of discrimination from 0.22 to 0.63 and reliability coefficient of 0.82, and 3) a retention measurement form in learning Thai after learning by using the inductive instructional package.

                The research findings were as follow

                1. 83.33 percent of the students in Prathomsuksa 6 who were using the inductive instructional package had learning achievement scores passing 70 percent when compared with the 70 percent.

                2. Students in Prathomsuksa 6 who were taught using the inductive instructional package had posttest learning achievement higher than that of the posttest significantly at the .05 level.

                3. Students in Prathomsuksa 6 who were taught using the inductive instructional package had retention in learning Thai.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Dissertations