Return to Article Details ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบอุปนัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6; The Effect of Using the Inductive Instructional Packages toward the Learning Achievements and Retentions in Learn Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy