ความคิดเห็นต่อการใช้ระเบียบเทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้าจำหน่ายสินค้าบริเวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก พ.ศ.2554 ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการค้า ในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร; The Opinion on Using Bang MunNak's Regulat

Main Article Content

สิทธิเดช อ่องเภา; Sittidech Ongpao บัณฑิตา อินสมบัติ; Bantita Insombat

Abstract

บทคัดย่อ

                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการใช้ระเบียบเทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้าจำหน่ายสินค้าบริเวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก พ.ศ. 2554 ตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้ประกอบการค้า ในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก อำเภอบาง   มูลนาก จังหวัดพิจิตร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการค้าที่ทำการค้าในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 125 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.81 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และการทดสอบเอฟ (F-test)

                   ผลการวิจัยพบว่า

                   ผู้ประกอบการค้า มีความคิดเห็นต่อการใช้ระเบียบเทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้าจำหน่ายสินค้าบริเวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก พ.ศ. 2554 ตามหลักธรรมาภิบาลในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผู้ประกอบการที่มี เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะร้านจำหน่ายสินค้าแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้ระเบียบเทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้าจำหน่ายสินค้าบริเวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก พ.ศ. 2554 ตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ประกอบการค้าที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้ระเบียบเทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้าจำหน่ายสินค้าบริเวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก พ.ศ. 2554 ตามหลักธรรมาภิบาล แตกต่างกัน

Abstract

                   The purposes of this research were to study and compare the opinion of entrepreneur using Bang Mun Nak's Regulations for selling around the market in Bang Mun Nak municipality, 2011, according to good governance in Bang Mun Nak municipality, Bang Mun Nak District, Phichit Province as distinguished by sex, age, education and type of shop. The samples were 125 entrepreneur sin Bang Mun Nak municipality, Bang Mun Nak District, Phichit Province. The research tool was a 5-point rating scale questionnaire with a realiability coefficient of 0.81. The data were analyzed in terms of mean, standard deviation, independent sample t-test and F-test.

                   The research found as follows:

                   Entrepreneurs’ opinions of using Bang Mun Nak's Regulations for selling around the market in Bang Mun Nak municipality, 2011, according to good governance in Bang Mun Nak municipality, Bang Mun Nak District, Phichit Province as a whole were at a high level. Entrepreneurs as distinguished by sex, education and type of shop showed no different opinions on using Bang Mun Nak's Regulations for selling around the market in Bang Mun Nak municipality, 2011, according to good governance in Bang Mun Nak municipality, Bang Mun Nak District, Phichit Province. Entrepreneurs as distinguished by age had different opinions on using Bang Mun Nak's Regulations for selling around the market in Bang Mun Nak municipality, 2011, according to good governance in Bang Mun Nak municipality, Bang Mun Nak District, Phichit Province.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Dissertations