Return to Article Details ความคิดเห็นต่อการใช้ระเบียบเทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้าจำหน่ายสินค้าบริเวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก พ.ศ.2554 ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการค้า ในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร; The Opinion on Using Bang MunNak's Regulat Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล