อิทธิพลของทุนทางปัญญา ความสามารถทางการตลาดและการมีส่วนร่วมที่มีต่อผลการดำเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนประเภทหัตถกรรม กลุ่มผ้าทอมือภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย; Effect of Intellectual Capital, Marketing Capability, Participation toward Business Performance of Hand

Main Article Content

อัจฉรา เมฆสุวรรณ และคณะ Atchara Meksuwan and Other

Abstract

บทคัดย่อ

                การวิจัยมีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาเชิงสำรวจด้านทุนทางปัญญา ความสามารถทางการตลาด การมีส่วนร่วมและผลการดำเนินงาน (2) ศึกษาอิทธิพลของทุนทางปัญญา ความสามารถทางการตลาดและการมีส่วนร่วมที่มีต่อผลการดำเนินงาน และ (3) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบสมการโครงสร้างของวิสาหกิจชุมชนประเภทหัตถกรรมกลุ่มผ้าทอมือภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน จำแนกตามระดับการประเมินศักยภาพ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประธานและคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกลุ่มผ้าทอมือภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด จำนวน 258 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม มาตรวัด 7 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติอนุมานวิเคราะห์อิทธิพลเชิงโครงสร้างความสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม AMOS 21.0

                ผลการวิจัยพบว่า

                1. ผลการศึกษาเชิงสำรวจพบว่า ให้ความสำคัญต่อทุนทางปัญญา เป็นอันดับแรก รองลงมาการมีส่วนร่วม ความสามารถทางการตลาด และผลการดำเนินงาน ทุกปัจจัยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก

            2. ผลการวิเคราะห์พบว่า ความสามารถทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการดำเนินงาน มากที่สุด รองลงมาทุนทางปัญญามีอิทธิพลทางตรงต่อการมีส่วนร่วม ทุนทางปัญญามีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถทางการตลาด ส่วนที่เหลือมีค่าลดหลั่นกันไป

            3. ผลการวิเคราะห์โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามสมมติฐานที่ได้กำหนดไว้ โดยมีค่า c2=84.520, c2/df =1.207, GFI=0.971, CFI=0.997, RMSEA=0.025 ตามค่าสถิติมาตรฐานที่ดี (Goodness of fit) 

Abstract

                The purposes of this research was to study (1) the descriptive of intellectual capital, marketing capability, participation and business performance (2) the effect of intellectual capital, marketing capability and participation toward business performance and (3) the consistency with in line of structural equation model. It was quantitative research with sampling group of 258 president and board in hand-woven cloth community enterprises at 8 Provinces Upper Northern Region. The data-collecting instruments were the set of 7 scaled questionnaire format descriptive statistics with percentage, average and standard deviation and inferential statistics structural effect with AMOS 21.0 program.

                The findings showed that:

                1. The descriptive study revealed that valued the importance of intellectual capital as first priority and followed by marketing capability, participation and business performance by all factors were valued as rather level.

                2. The result of analysis of the marketing capability had the most direct effect toward business performance, and followed with intellectual had direct effect toward participation, intellectual had direct effect toward marketing capability with the remaining had lower.

                3. The result of structural equation model to confirmatory factor analysis revealed that the applied variable measurement model which in line with empirical data by having the value of c2=73.887, c2/df=1.274, GFI=0.906, CFI=0.992, RMSEA=0.052 which indicated that the model was goodness of fit.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Dissertations