Return to Article Details อิทธิพลของทุนทางปัญญา ความสามารถทางการตลาดและการมีส่วนร่วมที่มีต่อผลการดำเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนประเภทหัตถกรรม กลุ่มผ้าทอมือภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย; Effect of Intellectual Capital, Marketing Capability, Participation toward Business Performance of Hand Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล