บทบรรณาธิการ

Main Article Content

บทบรรณาธิการ บรรณาธิการ

Abstract

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือจัดทำขึ้นตามความร่วมมือของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีสำนักงานกองบรรณาธิการตั้งอยู่ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

          วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาได้เริ่มตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2554 เลข ISSN 2229-2683 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากนั้นวารสารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถเผยแพร่ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ เลข ISSN 2408-1418 ได้ในปี 2557 ตั้งแต่ฉบับที่ 6  URL:https://www.tci-thaijo.org/index.php/JGNRU โดยใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Journals Online: ThaiJO) ซึ่งเป็นระบบการจัดการวารสารออนไลน์ของไทยที่ใช้ระบบ Open Journal System (OJS) ที่มีการดำเนินงานโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ทำให้วารสารมีการแสดงผลหน้าเวบไซต์ตามมาตรฐานสากลที่มีรูปแบบเดียวกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก 

           ในปี 2558 วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือผ่านการประมินเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติตามเกณฑ์คุณภาพของ TCI กลุ่ม 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกองบรรณาธิการยังมุ่งมั่นจะพัฒนาคุณภาพวารสารเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป           

 

 

                                                                                                บรรณาธิการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editor บทบรรณาธิการ