ผลการสอนแบบค้นพบร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1; The Effect of Teaching Mathematics by the Discovery Method with Cooperative Learning Technique on Mathematic

Main Article Content

สมพร กองบุญมา; Somporn Kongboonma นวลศรี ชำนาญกิจ; Nuansri Chamnankit

Abstract

บทคัดย่อ

                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบค้นพบร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบค้นพบร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ และ  3) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบค้นพบร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนบางลายพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบค้นพบร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง เลขยกกำลัง จำนวน 6 แผน และ  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ โดยข้อสอบมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.32 – 0.71 และค่าอำนาจจำแนกบี (B) อยู่ระหว่าง 0.30 - 0.70 และมีค่าความเที่ยง 0.81

                   ผลการวิจัยพบว่า

                   1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบค้นพบร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ จำนวนร้อยละ 86.66 ของนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม

                   2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบค้นพบร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                   3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบค้นพบร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  มีความคงทนในการเรียนรู้  

Abstract

                   The purposes of this research were  1) to study the number of students who obtained 70 percent of total scores,  2) to compare the achievement before and after studying mathematics of Mathayomsuksa I students being taught by using the discovery method with cooperative learning technique, and 3) to compare the student’s learning retention of Mathayomsuksa I students being taught mathematics by the discovery method with cooperative learning technique.

                   The samples were from 30 Mathayomsuksa 1 students in the first semester of academic year 2014 at Banglai Pitthayakhom School in Bung Narang District, Phichit Province. The samples were selected by cluster random sampling. The instruments used in the research were  1) lesson plans using the discovery method with cooperative learning technique, and 2) the mathematic achievement test with 30 items, 4 multiple choices, with the difficulty degree of 0.32 – 0.71, degree of discrimination between 0.30 – 0.70 and realiability coefficient of 0.81.

                   The research findings were as follows:

                   1. 86.66 percent of students being taught by the discovery method with cooperative learning technique obtained scores significantly at 70% or above.

                   2. Students being taught by the discovery method with cooperative learning technique achieved a higher score in the posttest at the .05 level of significance.

                   3. Students being taught by the discovery method with cooperative learning technique had learning retention.

 

Article Details

Section
Dissertations