Return to Article Details ผลการสอนแบบค้นพบร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1; The Effect of Teaching Mathematics by the Discovery Method with Cooperative Learning Technique on Mathematic Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล