บทบรรณาธิการ

Main Article Content

EDITOR บทบรรณาธิการ

Abstract

                วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือจัดทำขึ้นตามความร่วมมือของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง อันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีสำนักงานกองบรรณาธิการตั้งอยู่ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


                วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาได้เริ่มตีพิมพ์ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2554 เลข ISSN 2229-2683 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของนักวิชาการนักวิจัย นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากนั้นวารสารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถเผยแพร่ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ เลข ISSN 2408-1418 ได้ในปี 2557 ตั้งแต่ฉบับที่ 6 URL:https://www.tci-thaijo.org/index.php/JGNRU โดยใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Journals Online:ThaiJO) ซึ่งเป็นระบบการจัดการวารสารออนไลน์ของไทยที่ใช้ระบบ Open Journal System (OJS) ที่มีการดำเนินงานโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ทำให้วารสารมีการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ตามมาตรฐานสากลที่มีรูปแบบเดียวกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก และในปี 2558 วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือผ่านการประมินเป็นวารสารได้รับการยอมรับในระดับชาติตามเกณฑ์คุณภาพของ TCI กลุ่ม 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกองบรรณาธิการยังมุ่งจะพัฒนาคุณภาพวารสารเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป

Article Details

Section
Editor บทบรรณาธิการ