การพัฒนาประสิทธิผลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลำไย จังหวัดลำพูน Effectiveness Development of Community Enterprise Group Processed Product from Longan, Lamphun Province

Main Article Content

นงคราญ ไชยเมือง Nongkran Chaimuang

Abstract

This research aims to 1) study the operation and study the effectiveness of the longan product processing community enterprise group 2) create a model for the effectiveness development of the longan product processing community enterprise group in Lamphun province with participation of the community. Conducting research in an integrated research format. The population is 62 groups of longan-producing community enterprises of Lamphun Province and those involved in. The results of the research showed that the sample group had a high level of process effectiveness (3.59 points), The evaluation of the performance of community enterprise groups was at a moderate level (3.19 points) and an assessment to measure the economy. Sufficiency 15 questions, at a high level (3.70 points). For creating a model to develop effective group management with effective participation in 2 parts as follows: In part 1) the process which consists of Defining the direction and goals of the group. Planning operations Marketing management Member management Product and service management process Knowledge management And news. It is the capacity and ability of the group to continue to achieve its goals of oneness in the group. Adaptation of the group to the environment and society. And in part 2) the operational results of the community enterprise groups must be effective in 4 areas as follows. 1) The effectiveness of the group's mission 2) The quality of products and services 3) The efficiency of the group's operations 4) The development of the community enterprise group.It must adhere to the development goals which are balance, stability and sustainability of economic and social life.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles

References

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมส่งเสริมการเกษตร. (2561). “ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
ชุมชน”. สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2561 จาก http://smce.doae.go.th/ProductCategory/
กรมส่งเสริมการเกษตร. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. (2561).
คู่มือประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ 2555. สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม
2561. จาก http://www.sceb.doae.go.th/pr4-sceb.html
ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์. (2551). “แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชน”. วารสารการพัฒนาท้องถิ่น, 3(1), 55-63.
ชนิตา พันธุ์มณี, และเกษม กุณาศรี (2558). การใช้ทฤษฎีเกมในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการผลิต
ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองเข้าสู่ระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม. Chiang Mai University
Journal of Economy, 19(2), 83-97. สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2561. จาก www.econ.cmu.ac.th
นคเรศ ชัยแก้ว, อุดมศักดิ์ สาริบุตร, สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ, และผดุงชัย ภู่พัฒน์. (2556).
การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ลำไยอบแห้ง จังหวัดลำพูน. วารสารวิชาการ ศิลปะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 3(2), 86-95. สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2561.
จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ajnu/article/view/26344
ราชกิจจานุเบกษา. (2548). พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548. สืบค้นเมื่อ
19 พฤษภาคม 2561. จาก www.udonthani.doae.o.th
วีระพล ทองมา, วินิตรา ลีละพัฒนา, และรดาพร ทองมา. (2557). เครือข่ายความร่วมมือการผลิต
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อการจัดการท่องเที่ยวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. สาขาวิชาบริหารการพัฒนาภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
สัญญา เคณาภูมิ. (2558). แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัด
มหาสารคาม. วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2(3), 68-85.
สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2561. จาก http://praewa.ksu.ac.th/new2017/File-114.html
สัจจา บรรจงศิริ, บุญญฤทธิ์ มุ่งจองกลาง, และปาลีรัตน์ การดี. (2559). การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. e-jodil.stou.ac.th, 1(1), 178-197.
เสรี พงศ์พิศ. (2546). การเรียนรู้สู่การทำแผนและสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน (แผนแม่บทสู่วิสาหกิจชุมชน). กรุงเทพฯ. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์กราฟฟิคเพรส.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (2548). อนาคตลำไยไทยบทบาทของการวิจัยและพัฒนา.
สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม 2561 จาก https://elibrary.trf.or.th/download_fullstep1.asp
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2561
จาก www.nesdc.go.th ›ewt_dl_link
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดลำพูน. (2561). ข้อมูลและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด
ลำพูน. สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2561.จาก http://www.guidetourthailand.com/lamphun/
อุทัย ปริญญาสุทธินันท์. (2560). “วิสาหกิจชุมชน” ปฏิทรรศน์ในการแข่งขันทางธุรกิจ”. วารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 37(2), 131-150.
McCann, J. (2004). Organizational effectiveness: Changing concepts for changing environments.
Human Resource Planning. 5th Edition. New jersey : Pearson.Education Inc.
Wheelen, Thomas L. and Hunger, J. David. (2012). Strategic Management and Business
Policy : toward global sustainability. 13th, International ed. Upper Saddle River, N.J. :
Prentice-Hall.