การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างงานแอนิเมชั่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 The development of Multimedia Lessons titled Animation Creation for Matthayomsuksa three Students

Main Article Content

อัจฉราพรรณ ปานศิลา และคณะ Atcharaphan Pansila and Others

Abstract

The purpose of this research were to  1) development the multimedia lessons entitled Animation Creation for Matthayomsuksa three students  2) compare the learning achievement of Matthayomsuksa three students before and after learning with multimedia lessons and 3) study the student's satisfaction toward the multimedia lessons titled basic knowledge.The samples were 33 Matthayomsuksa 3/2 students which selected by the cluster random sampling method. The research instruments were 1) the multimedia lessons entitled Animation Creation 2) the 30 items achievement test with the reliability coefficient 0.82 and 3) an evaluation form with the reliability coefficient 0.94. The statistics used for analyzing data were percentage, mean, standard deviation, and dependent t-test. The result of the research showed that:


1) the multimedia lessons entitled Animation Creation for Matthayomsuksa three students consisted of   5 topics:  Basic knowledge about computer animation, Storyboard writing,  Basic knowledge about animation creation program,  Patterns and tools for painting and Using image retouching tools, the mean score of expert’s assessment was  4.30, the standard deviation was 0.77 and efficiency of multimedia lesson (E1/E2) was 81.60/84.76.  2) the students’ achievement after learning with multimedia lessons was higher than before significantly by statistical level .05. and 3)   the students' satisfactions toward the multimedia lessons was at the highest level.

Article Details

Section
Dissertations

References

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา ลาดพร้าว.

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2562). แผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและ สังคม. กรุงเทพฯ: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

กิดานันท์ มลิทอง. (2543). เทคโนโลยีและนวัตกรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์.

โกวิทย์ เสือสกุล. (2558). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML5 วิชาคอมพิวเตอร์. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ มหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน). มหาวิทยาลัยนราชภัฏธนบุรี.

จิรศักดิ์ ศรีสมศักดิ์. (2556). ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ ในวิชาเคมี เรื่องธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ในอุตสาหกรรมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25. วิทยานิพนธ์ศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ณัฐกร สงคราม. (2553). การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2541). คอมพิวเตอร์ช่วยสอน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ถวัลย์ มาศจรัส. (2546). นวัตกรรมการศึกษา ชุด บทเรียนสำเร็จรูป. กรุงเทพฯ: ธารอักษร.

ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ. (2546). Multimedia ฉบับพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอน ซัลท์.

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

ไพโรจน์ ตีรณธนากุล. (2554). เทคนิคการผลิตบทเรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการศึกษาทางไกลบน อินเทอร์เน็ต (e-Lerning). กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.

ไพศาล วรคํา. (2559). การวิจัยทางการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 8). มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ์.

มนต์ชัย เทียนทอง. (2545). การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์สำหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน. กรุงเทพฯ: ศูนย์ผลิตตำราเรียนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

วิไลลักษณ์ ช้างโต. (2556). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่อง หลักการพัฒนาโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน). มหาวิทยาลัยนราชภัฏพระนคร.

สดศรี ชลังสุทธิ์. (2556). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สารสนเทศและการสืบค้น วิชาสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟิก จำกัด.

สุคนธ์ สินธพานนท์. (2553). นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน. กรงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Budi Pramono, A. J., & Ahmad, S. (2018). Developing Interactive Multimedia in Learning Animal Among Early Childhood. Paud Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 1(2),159-168.

Carlson, Crystal. (2015). Videos, audio clips, and text materials: an investigation of media use in psychology learning. Doctoral dissertation. University of Illinois.

Clark, D. (2015). ADDIE TIMELINE. Retrived October 10, 2019, from https://www.nwlink.com/~donclark/history_isd/addie.html.