ความเป็นผู้นำของสหภาพยุโรปในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก EUROPEAN UNION LEADERSHIP IN COMBATING GLOBAL CLIMATE CHANGE

Main Article Content

Rangsan Sukhampha รังสรรค์ สุคำภา

Abstract

บทความฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์บทบาทของสหภาพยุโรปในการเจรจาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเวทีระดับโลก จากการศึกษาพบว่า สหภาพยุโรปพยายามแสดงบทบาทเป็นผู้นำในเวทีการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยใช้วิธีการ “ตัวอย่างนำวิถี” แสดงเป็นตัวอย่างให้แก่ประเทศอื่นๆ เห็นได้จากการกำหนดมาตรการและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ผลักดันให้พิธีสารเกียวโตได้รับการให้สัตยาบัน และพยายามแก้ปัญหาแบบบูรณาการ สร้างเอกภาพในจุดยืนร่วมกันในมวลหมู่สมาชิกสหภาพยุโรปด้วยกัน นอกจากนั้นยังพยายามเข้าไปมีอิทธิพลต่อประเทศที่สามอื่นๆ นอกสหภาพยุโรปในการผลักดันให้นโยบายที่ใช้ภายในสหภาพยุโรปนั้น ได้รับการยอมรับและนำไปปฏิบัติโดยทั่วกันในประเทศต่างๆ ทั่วโลกทั้งนี้ เป็นการสร้างความได้เปรียบเชิงนโยบาย ซึ่งอาจทำให้ประเทศที่สามนั้นจำต้องพึ่งพิงและผูกมัดตนเองเข้ากับนโยบายการค้าสิทธิการปล่อยก๊าชเรือนกระจกของสหภาพยุโรปเอง

This article aims to analyze the role of the European Union (EU) in combating global climate change. The study found that the European Union plays the leading role in global climate change negotiations by using the “leading by example approach”, as also seen in the case of other EU policies and measures. The EU is the main actor that strongly supports the enforcement of the Kyoto Protocol and advocates an integrated approach to combating the impacts of the global climate change, thus reinforcing the EU’s united position in the global climate change policy debate. The EU has also attempted to influence third countries, outside the EU, in terms of accepting and implementing an EU-wide climate policy framework, as a tactic to gain policy advantage. As a result, these non-EU countries have increased their dependency on and obligations to the EU Emissions Trading Scheme.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
รังสรรค์ สุคำภา R. S. (2016). ความเป็นผู้นำของสหภาพยุโรปในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก EUROPEAN UNION LEADERSHIP IN COMBATING GLOBAL CLIMATE CHANGE. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 13(1), 94–117. https://doi.org/10.14456/่jem.2017.6
Section
บทความวิชาการ Viewpoint

References

BBC News (2009). ‘Why did Copenhagen failed to deliver a climate deal?’ BBC News Online, 22 December. Retrieved June 6, 2013, from http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8426835.stm

Becker, M. (2009). ‘Failure in Copenhagen: Gunning Full Throttle into the greenhouse’. Spiegel Online, Editorial, 19 December. Retrieved November 26, 2013, from http://www.spiegel.de/international/world/failure-incopenhagen-gunningfullthrottle-into-thegreenhouse-a-668111.html

BusinessGreen (2011). ‘Davos: Ban challenges EU, US and Big Business to lead climate fight’. Retrieved January 29, 2013, from http://www.businessgreen.com/bg/news/2013395/davos-ban-challenges-eu-business-leadclimate-fight Carson, M., Thai, H., Hallding, K., Han, G., & Wang, L. (2009). China-U.S. relations and domestic politics on the road to Copenhagen. Stockholm, Sweden: Stockholm Environment Institute.

[CAPAF] Centre for American Progress Action Fund (2011). Major environmental groups say U.S. may be major obstacle to progress in Durban climate talks. Retrieved January 30, 2013, from http://www.thinkprogress .org/green/2011/11/30/378697/major-environmental-groups-say-us-may-bemajor-obstacle-to-progress-in-durbanclimate-talks/

Dell’Amore, C. (2009). Copenhagen climate conference: What you need to know. Retrieved November 26, 2013, from http://www.news.nationalgeographic.com/news/2009/12/091205-copenhagen-climate-conference/

[EEA] European Environment Agency. (2008). Climate for a transport change. TERM 2007: Indicators tracking transport and environment in the European Union. Copenhagen, Denmark, EEA Report 1/2008.

[EEA] European Environment Agency. (2010). Tracking progress towards Kyoto and 2020 targets in Europe. Copenhagen, Denmark: EEA

Eppstein, G., Gerlach, S., & Huser, M. (2010). The EU’s impact in international climate change negotiations. Retrieved December 28, 2013, from http://www.dseu.lboro.ac.uk/members/Maastricht/DSEU %20Epstein%20Gerlach%20Huser%20paper.pdf

European Commission. (2001). On the sixth environment action programme of the European community environment 2010: Our future, our choice-the sixth environment action programme, proposal for a decision of the European parliament and of the council laying down the community environment action programme 2001-2010. Retrieved April 11, 2013, from http://www.ff3.hu/upload/6_action_plan_en.pdf

European Commission. (2002). Council Decision of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments there-under. 2002/358/EC. Brussel, Belgium.

European Commission. (2003). Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 97/61/EC. Brussel, Belgium.

European Commission. (2004). Directive 2004/101/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 amending Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in respect of the Kyoto Protocol’s project mechanisms. Brussel, Belgium.

European Commission. (2006). Monitoring report on the state of preparedness for EU membership of Bulgaria and Romania, Brussels. Retrieved January 4, 2013, from http://www.asser.nl/upload/ eurowarrant-webroot/documents/cms_eaw_id842_1_52006DC0214.pdf

European Commission. (2007). Treaty of Lisbon amending the treaty on European Union and the treaty establishing the European community, signed at Lisbon. Brussel, Belgium: Author.

European Commission. (2009). Directive 2009/28/EC of the European parliament and of the council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing directives 2001/77/EC and 2003/30/EC. Brussel, Belgium: Author.

European Commission. (2010a). A strategy for competitive, sustainable and secure energy [COM (2010) 639 final of 10.11.2010]. Brussel, Belgium: European Commission.

European Commission. (2010b). The EU ETS auctioning regulation. Retrieved January 27, 2014, from http://www.eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2010R1031:20111125:en:PDF

European Commission. (2011a). Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions. Brussel, Belgium: European Commission.

European Commission. (2011b). Regulation of the European parliament and of the council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and union level relevant to climate change. Retrieved January 4, 2013, from http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ .do?uri=COM:2011:0789:FIN:EN:PDF

European Commission. (2011c). The EU energy policy: Engaging with partners beyond our borders. Brussel, Belgium: European Commission.

European Commission. (2014). Regulation (EU) No 421/2014 of the European Parliament and the Council of 16 April 2014. Retrieved June 5, 2016, from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0421&from=EN

European Commission. (2015). DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low carbon investments. Retrieved June 8, 2016, from http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a556e9fb-5153-11e5-9f5a-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF

European Commission. (2016a). Climate Action. Retrieved June 3, 2016, from http://ec.europa.eu/clima/index_en.htm

European Commission. (2016b). Intended Nationally Determined Contribution of the EU and its Member States. Retrieved June 4, 2016, from http://ec.europa.eu/clima/news/docs/2015030601_eu_indc_en.pdf

European Commission. (2016c). European Climate Change Programme. Retrieved June 5, 2016, from http://ec.europa.eu/clima/policies/eccp/index_en.htm

European Commission. (2016d). Progress towards 2020 targets: the European Semester. Retrieved June 5, 2016, from http://ec.europa.eu/clima/policies/g-gas/progress/index_en.htm

European Commission. (2016e). 2030 framework for climate and energy policies. Retrieved June 5, 2016, from http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm

European Commission. (2016f). Roadmap for moving to a low-carbon economy in 2050. Retrieved June 5, 2016, from http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm

European Commission. (2016g). Climate action: Questions and Answers on the proposals to reduce CO2 emissions from cars and vans further by 2020. Retrieved June 8, 2016, from http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-548_en.htm

European Council. (2007). Presidency Conclusions.Brussels. Brussel, 8-9 March. Retrieved February 17, 2013, from http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st07/st07224-re01.en07.pdf

Fernandez, R. M. (2010). European Union as driver on the fight against climate change. Kyoto and the challenges for 2020. Revista de Economía Mundial, 25, 205 – 226.

Fernandez, R. M. (2012). The European Union and International Negotiations on Climate Change: A Limited Role to Play. Journal of Contemporary European Research, 8 (2), 192 ‐ 209.

Food and Agricultural Organization. (2008). Impact of climate change and bioenergy on nutrition. Geneva, Switzerland: Food and Agricultural Organization.

Germanwatch. (2011). The climate change performance index. Retrieved April 11, 2013, from http://www.germanwatch.org/klima/ccpi.pdf

Helm, D. (2009a). ‘Climate-change Policy: Why has so Little been Achieved?, in D. Helm and C. Hepburn (Eds.), The economics and politics of climate change, Oxford: Oxford University Press.

Helm, D. (2009b). EU climate change policy a critique. In D. Helm & C. Hepburn (Eds.), The economics and politics of climate change (pp. 10 - 25). Oxford, England: Oxford University Press.

Jordan, A., & Rayner, T. (2010). The evolution of climate policy in the European Union: an historical overview. In A. Jordan, D. Huitema, H. van Asselt, T. Rayner, & F. Berkhout (Eds.) Climate Change Policy in the European Union (pp. 52 – 80). Cambridge: Cambridge University Press.

[MEDREG] Association of Mediterranean Regulators for Electricity and Natural Gas. (2012). MEDREG response to EC public consultation on the external dimension of the EU energy policy. Milan, Italy: MEDREG.

Metz, B. (2010). The failure of Copenhagen: What now for the EU. Retrieved November 26, 2012, from http://www.europeanvoice.com/article /2010/01/the-failure-of-copenhagenwhatnow-for-the-eu-/66967.aspx

Pew Center on Global Climate Change. (2007). Thirteenth session of the conference of the parties to the UN framework convention on climate change and third session of the meeting of the parties to the Kyoto protocol. Retrieved April 16, 2013, from http://www.c2es.org/doc Uploads/Pew%20Center_COP%2013%20Summary.pdf

[UNFCCC] United Nations Framework Convention on Climate Change (2009). Copenhagen accord. Retrieved February 17, 2012, from http://www.unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf

[UNFCCC] United Nations Framework Convention on Climate Change (2016a). The Kyoto Protocol. Retrieved June 5, 2016, http://bigpicture.unfccc.int/#content-the-parisagreemen

[UNFCCC] United Nations Framework Convention on Climate Change (2016b). Intended Nationally Determined Contributions (INDCs). Retrieved June 4, 2016, http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php

[UNFCCC] United Nations Framework Convention on Climate Change (2016c). Lima-Paris Action Agenda. Retrieved June 5, 2016,http://newsroom.unfccc.in t/lpaa

[UNFCCC] United Nations Framework Convention on Climate Change (2016d). Paris Agreement. Retrieved June 5, 2016, available at http://bigpicture.unfccc.int/#content-the-parisagreemen

Vaughan, A. (2011). ‘What does Canada’s withdrawal from Kyoto protocol mean?’ The Guardian. Retrieved January 30, 2012, http://www.guardian.co.uk/environment/2011/dec/13/canada-withdrawal-kyotoprotocol