โลกร้อน: มนุษย์คือผู้เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

Main Article Content

Somporn Sangchai สมพร แสงชัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สมพร แสงชัย S. S. (2016). โลกร้อน: มนุษย์คือผู้เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 12(1), 134–135. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/54741
Section
หนังสือน่าอ่าน Must Read

Most read articles by the same author(s)