การจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Environmental Management and Sustainable Development

Main Article Content

Chandhana Indhapanya จันทนา อินทปัญญา

Abstract

การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพนับเป็นปัจจัยสำคัญมากประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน บทความนี้ ครอบคลุมถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืน    ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพียงใด  รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางที่ควรดำเนินการต่อไป

Effective environmental management is considered to be a crucial factor for sustainable development. This paper investigates how Thailand applies this concept for national development goal and how the present environmental management strategy can support the goal of sustainable development of the country. Some relevant recommendations for effective environmental management are also added.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จันทนา อินทปัญญาC. I. (1). การจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Environmental Management and Sustainable Development. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 1(1). Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/32004
Section
บทความวิชาการ Viewpoint
Author Biography

Chandhana Indhapanya จันทนา อินทปัญญา

รองศาสตราจารย์ ประจำหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์