ความสอดคล้องของหลักการของนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Main Article Content

Wisakha Phoochinda วิสาขา ภู่จินดา

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วิสาขา ภู่จินดา W. P. (2012). ความสอดคล้องของหลักการของนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 3(1). Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/31980
Section
บทความวิชาการ Viewpoint
Author Biography

Wisakha Phoochinda วิสาขา ภู่จินดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์