ไฮโดรเจน : เชื้อเพลิงแห่งอนาคตที่ไม่มีวันสูญสิ้น

Main Article Content

Laongdown Sangla ละอองดาว แสงหล้า
Verasak tepjan วิระศักดิ์ เทพจันทร์
Tawadchai Suppadit ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

Abstract

จากการที่น้ำมันในตลาดโลกมีราคาแพงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำมันทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างประเทศไทย มาตรการในการแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง คือ การหาพลังงานทดแทนที่มีความยั่งยืนและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อาทิ พลังงานไฮโดรเจน โดยพลังงานไฮโดรเจนกำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก เนื่องจากสามารถผลิตได้จากหลายแหล่ง มีศักยภาพ ให้พลังงานสูง และแปลงเป็นพลังงานอื่นได้ง่าย แต่กระบวนการผลิตจะต้องมีต้นทุนต่ำและมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนให้เป็นพลังงานที่สะอาด มีความยั่งยืนในระบบ และเกิดการแข่งขันทางด้านต้นทุนได้นั้นมีกระบวนการผลิตได้หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังงานนิวเคลียร์ แหล่งทรัพยากรหมุนเวียน เช่น มวลชีวภาพ สาหร่ายหรือแบคทีเรีย และน้ำหรือน้ำเสีย เป็นต้น ส่วนการจัดเก็บก๊าซไฮโดรเจนจะเก็บไว้ในสถานะของเหลว ในวัสดุที่สามารถดูดซับและเก็บรักษาไฮโดรเจนได้ดี ขณะที่การนำก๊าซไฮโดรเจนไปใช้ประโยชน์จะอยู่ในรูปของการใช้เป็นเซลล์เชื้อเพลิง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ละอองดาว แสงหล้าL. S., วิระศักดิ์ เทพจันทร์V. tepjan, & ธวัชชัย ศุภดิษฐ์T. S. (1). ไฮโดรเจน : เชื้อเพลิงแห่งอนาคตที่ไม่มีวันสูญสิ้น. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 3(1). Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/31976
Section
บทความวิจัย Research
Author Biographies

Laongdown Sangla ละอองดาว แสงหล้า

ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

50290

Verasak tepjan วิระศักดิ์ เทพจันทร์

ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

50290

Tawadchai Suppadit ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์