ก้าวพ้นวิกฤตภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ/Beyond Global Warming Crisis: Toward a Low Carbon Society

Main Article Content

Monnapa Thapsut มนนภา เทพสุด

Abstract

ภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน เป็นปรากฏการณ์อันตรายที่เป็นผลมาจากกระแสแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจ    โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรม    ซึ่งได้ก่อมลพิษปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนานาชนิด โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ เข้าสู่ชั้นบรรยากาศเหนือโลกอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องหลังจากยุคการปฏิวัติ อุตสาหกรรม จนกระทั่งกลไกการควบคุมสมดุลอุณหภูมิโลกเกิดความแปรปรวนอย่างรุนแรงมาก ด้วยเหตุดังกล่าว บทความนี้จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงต้นเหตุของปัญหาภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบมาสู่ทุกชีวิต อีกทั้งความเคลื่อนไหวในการร่วมมือกันปกป้องรักษาระดับอุณหภูมิบนผิวโลกไม่ ให้เพิ่มสูงขึ้นเกินจุดพลิกผัน ตลอดจนถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารประเภทต่างๆ ทำให้ทราบว่าหนทางการก้าวพ้นวิกฤตภาวะโลกร้อนกระทำได้โดยอาศัยหลักความสมดุล ระหว่างการพัฒนากับสิ่งแวดล้อม ด้วยการควบคุมและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ บนการปรับเปลี่ยนวิถีทางการพัฒนาให้เศรษฐกิจโลกได้เคลื่อนตัวเข้าสู่สังคม คาร์บอนต่ำ  ซึ่งถือเป็นทางออกอันสำคัญที่จะช่วยยับยั้งมิให้อุณหภูมิบนพื้นผิวโลกได้ เพิ่มสูงขึ้นต่อไปจนถึงขีดอันตราย อันจะนำมาซึ่งความเสียหายอย่างร้ายแรงทั้งต่อระบบนิเวศของโลกและความอยู่รอด ของมนุษยชาติ
Global warming currently occurring is the severe phenomenon resulting from economic development especially industrialization which has generated a great amount of greenhouse gases particularly carbon dioxide into the atmosphere.  An increase in the greenhouse gases has contributed to the heat exchange imbalance and in turn leads to global warming phenomenon. This phenomenon has increased a severity of climate change, heat waves, drought, storm and natural disasters, which directly impact human livelihood.  The quality of life of people becomes worse unavoidably.  Consequently, the impacts of global  warming  are  urgently  needed  to  be  resolved  by  decreasing  the  greenhouse  gas emissions in combination with adapting the adverse impacts.  Therefore, aims of this article are to review and analyze the causes of a global warming problem which result in negative impact to all aspects of humankinds and natural systems.  Subsequently, the contribution to  prevent  an  increase  in  the  earth  temperature  level  to  the  critical  point  was  used  to solve the problem.  The result of this analysis reveals that a balance between industrial development  and  environment  protection  by  changing  global  economic  development toward  a  low  carbon  society  is  one  of  the  key  strategies  to  decrease  the  problem  of temperature  rising  near  the  tipping  point,  which  will  stop  demolishing  ecology  and mankind survival.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
มนนภา เทพสุด M. T. (2015). ก้าวพ้นวิกฤตภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ/Beyond Global Warming Crisis: Toward a Low Carbon Society. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 6(1). Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/29087
Section
บทความวิชาการ Viewpoint